Crossref Member Badge

МОНОГРАФІЇ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі Савченко О. Я., Бібік Н. М., Цимбалару А. Д., Мартиненко В. О. та інші; 2016 532
Варіативність форм організації профільного навчання в сільській місцевості: теорія і практика Мелешко В.В. 2018 357
Державно-громадське управління розвитком загальної середньої освіти в малих містах України Лісова Н.І. 2018 336
Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу Савченко О. Я., Бібік Н. М., Байбара Т. М., Вашуленко О. В., Коваль Н. С., Онопрієнко О. В., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю. 2012 469
Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів Онопрієнко О. В. 2020 68
Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі Кизенко В. І., Васьківська Г. О., Корсакова О. К., Липова Л. А., Трубачева С. Е., Барановська О. В., Бондар С. П., Осадчук Р. І. 2012 452
Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Волинський В. П. 2015 473
Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи Волинський В. П., Красовський О. С., Чорноус О. В., Якушина Т. В. 2013 330
Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д., Гупан Н. М., Бондар Л. С., Антонець Н. Б., Антонець М. Я., Т. В. Філімонова, Куліш Т. І., Шевченко С. М. 2013 537
Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США Волинець Л.Л., Джурило А.П., Єгоров Г.С., Лав-риченко Н.М., Локшина О.І., Мельниченко Б.Ф., Оржеховська О.С., Першукова О.О., Шеверун Н.В., Шпарик О.М. 2014 477
Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США Локшина О. І. 2014 394
Інтегративно-діяльнісна педагогіка Пушкарьова Т.О., Топузов О.М. 2019 326
Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика Засєкіна Т. М. 2020 145
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології Калініна Л. М. 2008 228
Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика В.Г. Редько 2017 399
Методологія формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Островерхова Н. М. 2012 353
Музейна педагогіка в науковій освіті Довгий С. О., Топузов О. М., Бітаєв В. А. та ін. 2020 22
Навчання біології у старшій школі на академічному рівні Матяш Н. Ю., Вербицький В. В., Козленко О. Г., Коршевнюк Т. В. 2013 332
Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні Величко Л. П., Буринська Н. М., Вороненко Т. І., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 431
Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Ващенко Л. С., Полянський П. Б., Жук Ю. О. 2011 678
Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів Щекатунова Г. Д., Тесленко В. В., Цимбалару А. Д., Гораш К. В., Пузіков Д. О., Варава В. Ю., Волченкова Г. М. 2013 807
Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи Курач Л. І., Корсаков В. О., Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В. 2012 330
Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: теорія і методологія Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Пархоменко Н.Є., Мезенцева О.І. 2019 723
Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі А.М. Тарара, Т.С. Мачача, В.І. Туташинський, В.В. Вдовченко 2019 506
Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект) Дічек Н. П., Антонець Н. Б., Гупан Н. М., Загородня А. А., Куліш Т. І., Шевченко С. М. 2019 192
Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США Волинець Л. Л., Єгоров Г. С., Лавриченко Н. М., Локшина О. І., Мельниченко Б. Ф., Першукова О. О., Шеверун Н. В. 2014 437
Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання Доротюк В. І. 2015 361
Соціально-філософські аспекти формування загальної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Осадчий І. Г. 2012 365
Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. – 30-і роки XX ст.) Головко М. В. 2020 82
Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу Єгоров Г. С., Лавриченко Н. М., Мельниченко Б. Ф. 2003 392
Тенденції розвитку методики навчання української літерату- ри в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Яценко Т. О. 2016 314
Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі Яценко Т. О., Шевченко З. О., Бійчук Г. Л., Фасоля А. М., Паламар С. П., Логвіненко Н. М., Братко В. О. 2012 503
Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом Калініна Л.М. 2014 603
Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання Жук Ю.О. 2017 427
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В., Науменко С. О. 2018 498
Теоретико-методичні засади формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів основної школи Тарара А. М., Тименко В. П., Мачача Т. С., Туташинський В. І., Вдовченко В. В., Бєлошицький О. О., Терещук Б. М., Левін П. Б. 2014 285
Теоретико-методичні основи навчання української мови і мовлення у школах І ступеня національних меншин України Хорошковська О. Н. 2012 287
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Калініна Л. М. 2012 412
Теоретичні засади організаційних механізмів упровадження державних стандартів ЗСО Островерхова Н. М. 2014 218
Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Мушка О.В., Лелюх В.М., Миньківська М.В., Варава В.Ю., Прохоренко О.О. 2015 285
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В. 2014 966
Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США Джурило А. П., Глушко О. З., Локшина О. І., Маріуц І. О., Тименко М. М., Шпарик О. М. 2018 465
Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми Калініна Л., Мелешко В., Осадчий І., Паращенко Л., Топузов М. 2018 364
Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект Васьківська Г. О., Кизенко В. І., Косянчук С. В., Барановська О. В., Трубачева С. Е., Кравчук О. П., Чорноус О. В., Доброскок І. І. 2018 308
Формування освітнього середовища профільної школи Піддячий М. І., Васьківський М. В., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С., Чудакова В. П. 2013 310
Функціонування освітнього округу у сільській місцевості: теорія і практика Мелешко В.В., Мельник Ю.С., Лопухівська А.В., Шевчук Л.М. та інші 2015 300

Монографії 1 — 46 з 46
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.