Crossref Member Badge
Кизенко Василь Іванович

Провідний науковий співробітник відділу дидактики


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 

Інші профілі:

E-mail:  
kizenko2013@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
У 1970 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка з присвоєнням кваліфікації і звання вчителя біології та хімії середньої школи. 

Досвід роботи: 
Протягом двадцяти років працював учителем біології та хімії у школах Сумської і Донецької областей, а також – заступником директора школи з позакласної та позашкільної роботи Марківської середньої школи, Білопільського району Сумської області.
З 1979 року по 1985 рік – завідувач кабінетом школознавства та курсової перепідготовки, завідувач кабінетом біології Сумського обласного інституту підвищення кваліфікації учителів, інспектор шкіл Сумського обласного відділу народної освіти.
З 1985 року по 1989 рік працював інспектором шкіл, заступником завідувача Мар’їнським відділом народної освіти Донецької області.
З 1989 року працює в Інституті педагогіки НАПН України. 

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Проблема факультативного навчання у 5 – 6-х класах загальноосвітньої школи». 

Наукова діяльність:  
Виконавець науково-дослідної роботи відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України:

 «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання». Реєстраційний номер 0118U003355. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр. 
  «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових». Реєстраційний номер 0115U03074. Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.        

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

2017

Васьківська О. Є., Кизенко В. І. Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника / ред. кол., голов. ред. – О. М. Топузов. Київ: Педагогічна думка, 2017. Вип. 18. С. 5–13. (ВАК, Index Copernicus, Google Академія, РІНЦ).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

2017

Васьківська О. Є., Кизенко В. І. Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника / ред. кол., голов. ред. – О. М. Топузов. Київ: Педагогічна думка, 2017. Вип. 18. С. 5–13. (ВАК, Index Copernicus, Google Академія, РІНЦ).


Статті у наукових журнальних виданнях України

Кизенко В. Постнекласична раціональність – новітня методологічна проблема профорієнтаційної діяльності профільної школи. Біологія і хімія в рідній школі. 2018. № 4. С. 37–43.

Статті у збірниках наукових праць (Україна)

2017

1. Кизенко В. Формування змісту курсів за вибором для допрофільної підготовки і профільного навчання: дидактичні принципи і функції, специфіка реалізації. Дидактика: теорія і практика / за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. Київ: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2017. С. 67–76.

2. Кизенко В. І. Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі формування варіативного компонента змісту повної загальної середньої освіти. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. Київ: Педагогічна думка, 2017. С. 70–71.


Статті у науково-популярних виданнях 

Кизенко В. Знакова роль С. У. Гончаренка в розвитку української педагогіки: слово про Вченого. Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка / за заг. ред. Л. Б. Лук’янової; упоряд.: О. В. Аніщенко, А. М. Самко. – Київ: ТОВ «ДКС-Центр», 2018. С. 148–150.

Матеріали конференцій

2017

1. Кизенко В. Технологічний підхід до реалізації профільного навчання: психодидактичний ракурс. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали Першої міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 27 квіт. 2017 р. / FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. - А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 42–45. 
2. Кизенко В. Варіативний компонент змісту освіти старшої школи: доступність, гнучкість, віртуальність. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 5 – 6 жовт. 2017 р. FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. - А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 129–132. 
3. Кизенко В. Варіативний компонент як важливий чинник модернізації освітнього середовища. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Першої міжнародної наук.-практ. онлайн Інтернет-конф., м. Умань, 06 квіт. 2017 р. / FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. - А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. Ч. І. С. 52–55.

2018

1. Кизенко В. І. Диференціація навчання у сучасній школі як умова ефективної реалізації варіативного освітнього компонента. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 трав. 2018 р.). Київ: Інститут педагогіки, 2018. С. 155–159.
2. Кизенко В. І. Інтеграція навчального знання — науково-методична проблема і чинник модернізації змісту курсів за вибором. Нова Українська школа: теорія і практика інтегрованого підходу: матеріали міжнародної наук. конф. (м. Тернопіль, 17-18 трав. 2018 р.). Тернопіль: Вектор, 2018. С. 120–123.
3. Кизенко В. Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи [Rozwój nowoczesnej edukacji і nauki – stan, poblemy, perspektywy / red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj. Konin (Polska) – Użhorod – Drohobyczс (Ukraina): Posvit, 2018. – 382 s.] / ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 169–171.
4. Кизенко В., Савченко М. Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-громадянських цінностей. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи [Rozwój nowoczesnej edukacji і nauki – stan, poblemy, perspektywy / red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj. Konin (Polska) – Użhorod – Drohobyczс (Ukraina): Posvit, 2018. – 382 s.] / ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 171–173.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Участь у роботі Всеукраїнського навчально-методичного семінару (з міжнародною участю) «Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра» (м. Умань, 05 жовтня 2017 р.). Виголошення повідомлення на тему «Варіативний компонент змісту середньої освіти».

2. Участь у роботі Всеукраїнського навчально-методичного семінару (з міжнародною участю) «Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного освітнього розвитку» (м. Умань, 06 жовтня 2017 р.). Виголошення повідомлення на тему «Варіативний компонент змісту середньої освіти: психодидактичні засади формування».

3. Участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару (з міжнародною участю) «Інформаційно-комунікаційні технології та наукометрія як провідні чинники формування освітнього середовища сучасного вищого навчального закладу» (м. Умань, 27 жовтня 2017 р.). Виголошення повідомлення на тему «Системний підхід до оформлення бібліографії видання і публікацій з проблем профільного навчання».

4. Участь у Круглому столі всеукраїнського рівня «Вектори розвитку сучасної педагогіки: діалог теорії і практики» (До ювілею відомого українського педагога Олександри Яківни Савченко) (м. Київ, НАПН України, 11 травня 2017 р.).

5. Участь у Міжрегіональному науково-практичному круглому столі «Школа як регіональний духовний осередок розвитку особистості, сільської громади та держави» (с. Пузикове, Пузиківська ЗОШ І–ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської області, 20 квітня 2017 р.).

6. Участь у Круглому столі «Стан проблеми та перспективи модернізації дослідно-експериментальної роботи Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» авторської школи Ганни Матвєєвої» (м. Київ, Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 24 жовтня 2017 р.). Обговорено проблеми формування і реалізації варіативного компонента змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, а також упровадження дистанційного та інноваційного навчання.

7. Участь у Круглому столі «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.). На засіданні круглого столу обговорено проміжні результати дослідно-експериментальної роботи на базі Київської гімназії східних мов №1 з теми «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів».

2018 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Мінськ, Білорусь, 16–18.05.2018 р.). Представлення результатів дослідження з проблем реалізації принципів науковості і доступності у підручниках для природничо-наукових предметів старшої школи.

2. Участь у Всеукраїнському круглому столі «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти, педагогіки, психології (до 90-річчя від дня народження)» (м. Київ, 06.09.2018 р.). 

3. Участь у IV Всеукраїнських педагогічних читаннях «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи (до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка)» (м.Київ, 11.06.2018).

Науково-організаційна діяльність
Член вченої ради  Інституту педагогіки НАПН України.
Член спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України.
Член конкурсної та атестаційної комісій Інституту педагогіки НАПН України.
Член комісії з психології та педагогіки відділу психологічного супроводу та соціальної роботи  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України».Керівник Всеукраїнського експерименту «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів», що проводиться у Київській гімназії східних мов № 1 (2012–2019 рр.; наказ МОНмолодьспорту України № 1477 від 24.12.2012 р.).
Керівник Всеукраїнського експерименту «Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект», що проводиться у Кременчуцькій гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка (м. Кременчук Полтавської області; 2014–2020 рр.; наказ МОН України № 1017 від 09.09.2014 р.)

Робота у редакційних колегіях:

• наукові фахові видання, затверджені МОН України: «Український педагогічний журнал» (засновник – Інститут педагогіки НАПН України); «Проблеми сучасного підручника» (засновник – Інститут педагогіки НАПН України);

• неперіодичні збірники наукових праць: «Дидактика: теорія і практика» (видається відділом дидактики Інституту педагогіки НАПН України).  

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність