Crossref Member Badge
Васьківська Галина Олексіївна

Завідувач відділу дидактики


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 

Інші профілі:

E-mail:  
gvaskivska@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
27.03. 2014 – захистила докторську дисертацію  «Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи» (13.00.09 – теорія навчання)
1995 – захистила кандидатську дисертацію «Систематизація знань п’ятикласників про українську народну творчість»   (13.00.01 – теорія та історія педагогіки)
1984   закінчила Київський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури»  

Досвід роботи: 
2011 до цього часу – завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
2009-2011 – старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України
2005-2009 – докторант Інституту педагогіки НАПН України
2003-2005 – старший науковий співробітник лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України
1995-2002  – старший науковий співробітник УІЦГО  (український інноваційний центр гуманітарної освіти) АПН України
1991-1995 – аспірант Інституту педагогіки АПН України
1989-1991 – молодший науковий співробітника лабораторії дидактики Інституту педагогіки України
1984-1989 – вчитель української мови та літератури  (школа №8 м. Києва)

Теми дисертацій:  
·  Тема кандидатської дисертації: «Систематизація знань п’ятикласників про українську народну творчість»
·   Тема докторської дисертації: «Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи»

Наукова діяльність:   
Керівник науково-дослідної теми відділу дидактики «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання» Реєстраційний номер 0118U003355. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Vaskivska H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization / Halyna Vaskivska // Science and Education. – 2017. – Issue 5. – P. 46-50. (DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-5-9) (Web of Science)
2. Vaskivska H. O. Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school / H. O. Vaskivska, S. V. Kosianchuk, H. M. Skyba // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 60. – №4. – P. 17–27. (Web of Science).
3. Vaskivska H. Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training / H. Vaskivska, М. R. Tanaś, S. Loboda // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. – 2017. – №10–11. – P. 46–59 (Web of Science).
4. Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Галина Васьківська // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 3–4 (18-19). – С. 21–29. (Google Академія, CiteFactor).
5. Vaskivska Halyna O. Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists [Dydaktyczne determinanty wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie kształcenia przyszłych specjalistów] [Дидактичні детермінанти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх спеціалістів] // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 4. – S. 838–842. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus). ISSN:
6.Vaskivska Halyna O. Didactic aspects of cognition of human as  a bio-psycho-socio-cultural personality [Dydaktyczne aspekty poznania człowieka jako  bio-psychiczno-społeczno-kulturalnej osobowości]  // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 5. – S. 959–963. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Vaskivska H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization / Halyna Vaskivska // Science and Education. – 2017. – Issue 5. – P. 46-50. (DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-5-9) (Web of Science)
2. Vaskivska H. O. Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school / H. O. Vaskivska, S. V. Kosianchuk, H. M. Skyba // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 60. – №4. – P. 17–27. (Web of Science).
3. Vaskivska H. Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training / H. Vaskivska, М. R. Tanaś, S. Loboda // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. – 2017. – №10–11. – P. 46–59 (Web of Science).
4. Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Галина Васьківська // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 3–4 (18-19). – С. 21–29. (Google Академія, CiteFactor).

Публікації у наукових виданнях інших держав:

1. Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings, May 5–6, 2017. – Sandomierz (Poland), 2017. – P. 181–184.
2. Vaskivska Halyna O. Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists [Dydaktyczne determinanty wykorzystujące technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie kształcenia przyszłych specjalistów] [Дидактичні детермінанти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх спеціалістів] // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 4. – S. 838–842. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus). ISSN: 43-5147
3. Васьківська Г. О. Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема [Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem] // Społeczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości . – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2017. – S. 123–137.
4. Vaskivska Halyna O. Didactic aspects of cognition of human as  a bio-psycho-socio-cultural personality [Dydaktyczne aspekty poznania człowieka jako  bio-psychiczno-społeczno-kulturalnej osobowości] // Wiadomości Lekarskie. – Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2017. – Tom LXX. – Nr 5. – S. 959–963. (PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL, Scopus). ISSN: 43-5147
5. Васьковськая Г. А. Тестирование как средство оценки учебной деятельности студентов (на примере преподавания дисциплины «Педагогика диалога») // Оценка учебных достижений студентов в образовательном процессе ВУЗа : сб. науч. Ст. / ГрГУ имени Янки Купалы; редкол.: А. Д. Король (гл. ред.), А. И. Жук (гл. ред.) [и др.] ; под науч. Ред. В. П. Тарантея, А. В. Торховой. – Гродно: ГрГУ, 2017. – С. 21–28.
6. Васьківська Г. О. Конструювання змісту профільного навчання як дидактична проблема [Constructing of the content of profile education as a didactic problem]. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – S. 178–181. (Польща).
7. Васьковская Г. А. Мифы в культурном наследии и их роль в формировании мировоззрения учеников. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы международной науч.-практ. конференции (26-27 апр. 2018 г.). Алматы : Казахский национальный педагогический университет имени Абая, изд-во «Ұлағат», 2018. 122–124 с. (Казахстан). 

Матеріали конференцій

1. Васьківська Г. О. Апробація моделі формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових: дидактико-методичний концепт / Г. О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Пед. думка, 2017. – С. 67–69.

2.  Васьківська Г. Освітнє середовище як система детермінант розвитку особистості / Галина Васьківська // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : зб. статей / [голов. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 9–15.
3. Васьківська Г. Психодидактичні аспекти формування в учнів реальної картини світу / / Галина Васьківська // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 16–18.
4. Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань / Г. О. Васьківська // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. – Sandomierz (Poland), 2017. – P. 181–184.
5. Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації рефлексійно-пізнавальної технології в умовах профільного навчання [Didactic aspects of realization of reflexive-cognitive technology in the profile education]. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали третьої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. // Folia Comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. І. І. Осадченко] – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 160–165.
6. Васьківська Г. О. Ґенеза диференційованого навчання: дидактичний аспект [Genesis of differentiated learning: didactic aspect]. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 трав. 2018 р.). К. : Інститут педагогіки, 2018. С. 16–20.
7. Васьківська Г. О. Інтеграція знань як необхідна детермінанта розвитку ціннісних орієнтацій старшокласників [Integration of knowledge is important determinant of development of value orientations of upper secondary school pupils]. Нова українська школа: теорія і практика інтегрованого підходу: матеріали міжнародної наук. конф. (м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). Тернопіль: Вектор, 2018. С. 105–108.
8. Васьківська Г. Психодидактичні аспекти ціннісної складової змісту профільного навчання [Psychological and didactic aspects of the value component of the content of profile education]. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 квіт. 2018 р.) / Folia Comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / голов. ред. І. І. Осадченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 23–29.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Науково-практичний семінар «Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу» (смт Пісківська Бородянського району Київської області, 23 березня 2017 р.).

2. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен» (м. Самара, 24–25 березня 2017 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 18. Травня 2017 р.).

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 16–17 травня 2017 р.).

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» (м. Київ, 12 жовтня 2017 р.).

6. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» (02–03 листопада 2017 р., м. Київ).

7. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік (30 листопада 2017 р.).

8. Круглий стіл всеукраїнського рівня «Вектори розвитку сучасної педагогіки: діалог теорії і практики» (До ювілею відомого українського педагога Олександри Яківни Савченко) (м. Київ, НАПН України, 11 травня 2017 р.).

9. Науково-практичний семінар «Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу» (смт Пісківська Бородянського району Київської області, 23 березня 2017 р.)

2018  

1. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 16-17.02.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (м. Переяслав-Хмельницький, 21.03.2018 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).

3. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, 20-21.04.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Нова українська школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу» (м. Тернопіль, 17-18.05.2018 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

5. IV-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (м. Ужгород, 15.06.2018 р.).

6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: теорія й практика» (м. Катовіце, Польща, 12.04.2018 р, онлайн, портал «Nowa Nauka», https://nowanauka.weebly.com)

7. Міжнародна науково-практична конференція «Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика» (м. Алмати, 26-27.04.2018 р.).

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми дитинства в контексті сучасної педагогіки» (до 100-річчя Василя Сухомлинського) (м. Дрогобич, 26-27.04.2018 р.)

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті : історичний досвід і сучасні технології (Інститут педагогіки НАПН України, 16.05.2018 р.).

10. Всеукраїнський науково-практичний коучинг (за міжнародної участі) «Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа» (м. Умань, 20.04.2018 р.).

11. Всеукраїнський творчий навчально-методичний семінар (за міжнародної участі) «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка» (м. Умань, 20.04.2018 р.)

12. Науково-практичний семінар «Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект» (смт Пісківка Бородянського району Київської області, 29.03.2018 р., Пісківська гуманітарна гімназія). 

Науково-організаційна діяльність:  
1. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 16-17.02.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

2. Науково-практичний семінар «Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект» (смт Пісківка Бородянського району Київської області, 29.03.2018 р., Пісківська гуманітарна гімназія).

3. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, 20-21.04.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

4.Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 06 квітня 2017 р.).

5. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 27 квітня 2017 р.).

6. Міжнародна науково-практична конференція «Нова українська школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу» (м. Тернопіль, 17-18.05.2018 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

7. Всеукраїнський науково-практичний коучинг (за міжнародної участі) «Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа» (м. Умань, 20.04.2018 р.).

8. Всеукраїнський творчий навчально-методичний семінар (за міжнародної участі) «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка» (м. Умань, 20.04.2018 р.)

9. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (05–06 жовтня 2017, м. Умань).

10. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблема наступності у змісті навчальних дисциплін окремих спеціальностей» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 13 лютого 2017 р.).

11. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методика формулювання ситуаційних завдань» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 02 березня 2017 р.).

12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація виховного компонента освітнього середовища ВНЗ та закладів післядипломної освіти» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 14 березня 2017 р.).

13. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 12 квітня 2017 р.).

14. Всеукраїнський навчально-методичний семінар (з міжнародною участю) «Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра» (м. Умань, 05 жовтня 2017 р.).

15. Всеукраїнський навчально-методичний семінар (з міжнародною участю) «Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного освітнього розвитку» (м. Умань, 06 жовтня 2017 р.).

Робота У Редакційніх Колегіях Та Радах Наукових Фахових Видань

Участь у редколегіях періодичних видань України

·  Збірник наукових праць "Проблеми сучасного підручника" (Інститут педагогіки НАПН України);

·  «Український педагогічний журнал» (Інститут педагогіки НАПН України);

·  Засновник і науковий редактор збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика».

 Участь у редколегіях зарубіжних періодичних видань

· Азимут научных исследований: педагогика и психология: ежеквартальный научный журнал. – Тольятті, Росія

·  Балтийский гуманитарный журнал : ежеквартальный научный журнал. – Калінінград, Росія

·  Карельский научный журнал: ежеквартальный научный журнал. - Петрозаводськ, Росія

Міжнародна діяльність:   
1. Наукове стажування у Prague Institute for Qualification Enhancement (м. Прага, Чехія, травень 2017 р.).

2. IX Міжнародна наукова конференція «Артемівські читання»: «Продуктивна освіта: досвід і перспективи» (м. Самара, Росія, 9–11 лютого 2017 р.).

3Міжнародна наукова конференція «Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен» (м. Самара, Росія, 24–25 березня 2017 р.).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Личность. Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов образования» (м. Гродно, Республіка Білорусь, 2017 р.).

5. International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings (Сандомир, Польща (Sandomierz, Poland), 5–6 травня 2017 р.).

6. V Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu «Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, człowiek wobec zagrożeń współczesności» (м. Лодзь, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Польща, 18 травня 2017 р.).  (Член наукового комітету).

Науково-педагогічна діяльність

Власенко Ольга Миколаївна (докторант)

Скиба Галина Михайлівна (аспірант)