Crossref Member Badge


Новосьолова Валентина Іванівна

Старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD:    
https://orcid.org/0000-0003-2987-7888

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:   
Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти;
Компетентнісний підхід у навчанні української мови;
Питання культури мовлення;

Теорія і практика шкільного підручникотворення.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PuNUDBUAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/8d62c6a592a975a482cbc93bcd76d4cc/

Інші профілі:  
ResearcherID Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/E-4632-2019

E-mail:   


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
Закінчила факультет української мови та літератури Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.  

Досвід роботи:
У 1991-1995 рр. працювала учителем української мови і літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 295 м. Києва. Стаж науково-педагогічної роботи становить 23 роки. 1995 р. – методист Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів, 1995-2018 рр. – старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Система роботи над емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови в 5-7 класах».   

Наукова діяльність: 
Тема наукового дослідження: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту». Реєстраційний номер 0118U003364. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.        

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Навчальні програми:

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10-11 класи (рівень стандарту). Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

Підручники:

1. Українська мова. Підручник для 7 класу загально освітніх навчальних закладів / Н. Б. Голуб,  Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А. В. Ярмолюк − К. : Педагогічна думка, 2015. − 288 с. : іл.
2. Українська мова : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Новосьолова, Н. В. Бондаренко. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 296 с. : іл.
3. Українська мова : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова, – К. : Педагогічна думка, 2018. – 200 с. : іл. 
4.Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І. Українська мова (рівень стандарту) підручник для 11 класу закладів  загальної середньої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2019. 232 с.

Навчально-методичні посібники:

Новосьолова В. І. Методичний коментар щодо вивчення української мови у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у навчальних програмах / О. М. Топузов, Н. В. Бондаренко, В. І. Новосьолова //Українська мова. 5-11 класи : навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарем провідних фахівців. – Харків : Видавництво «Ранок», 2016. – 112 с.

Статті у фахових виданнях:

Новосьолова В. І. Основні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів ліцею засобами компетентнісно спрямованого підручника української мови. Українська мова і література в школі. 2019. № 2. С. 7−9

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Новосьолова В. І. Підручник української мови для 8-го класу як засіб формування комунікативно компетентного учня / В. І. Новосьолова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – С. 287–298.
2. Новосьолова В. І. Робота над збагаченням словникового запасу учнів у підручнику української мови для 8-го класу / В. І. Новосьолова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 222–231.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Новосьолова В. І. Формування мотивації учіння (на матеріалі навчання словосполучення й синтаксису простого речення у 8-му класі) / В. І. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 7–11.
2. Новосьолова В. І. Особливості навчання синтаксису простого ускладненого речення у 8-му класі (за новим підручником української мови) / В. І. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 3. – С. 20–25.
2. Новосьолова В. І. Орієнтовне календарне планування уроків української мови й контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 8-го класу (відповідно до оновленої навчальної програми) / В. І. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 4. – С. 30−39.

Матеріали конференцій:

1. Новосьолова В. І. Художня спадщина Михайла Стельмаха як засіб формування духовно-світоглядних цінностей учнів на уроках української мови / В. І. Новосьолова // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання». – 2017.– С. 205–209.
2. Новосьолова В. І. Формування пізнавальних інтересів учнів ліцею засобами компетентнісно спрямованого підручника української мови / В. І. Новосьолова // Книга  в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред.. К.Я. Климової. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім.. І. Франка, 2018. – С. 94–99.
3. Новосьолова В. І. «Формування мотиваційної сфери учнів ліцею / В. І. Новосьолова //. Збірник наукових праць «Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи» – 2018. – С. 20–25.

4. Новосьолова В.І. Активізація мовленнєвих жанрів засобами компетентнісно спрямованого підручника української мови. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019.  С.93‒96.

5. Новосьолова В. І. Підручник української мови для 11 класу як засіб формування громадянської компетентності здобувачів освіти класу. Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича, 15 березня 2019. м. Київ: Пед. думка. 2019. С. 47–50.

6. Новосьолова В.І. Рефлексійні вправи у компетентнісно орієнтованому підручнику української мови для 11 класу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» (17 травня 2019 р., м. Київ). Київ : УОВЦ «Оріон, 2019. С. 175–178.

7. Новосьолова В. І. Реалізація компетентнісного підходу в підручнику української мови для 11 класу Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, С. 90-91.

8. Новосьолова В.І. Особливості реалізації компетентнісного підходу в підручнику української мови для 11 класу. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) ТзОВ "Трек-ЛТД", м. Київ, Україна. С. 135-136.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

Участь у роботі :

· Всеукраїнської науково-методичного семінару «Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої мовної національної освіти» (28 березня, м. Умань);

· У роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» Інституту педагогіки НАПН України  (18 травня, м. Київ);

· Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (25–26 травня, м. Вінниця);

· Всеукраїнської інтерактивної серпневої WEB-конференції «Навчання української мови учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням змін у навчальних програмах (2017-2018 н. р.)»  (24 серпня, м. Київ).

2018 

Виступ на серпневій веб-конференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським вчителям» на тему «Методичний коментар щодо вивчення української мови у 5–11 класах закладів загальної середньої освіти у 2018–2019 навчальному році» (28 серпня, 2018., м. Київ)

2019

1. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

2. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2019 року, м. Запоріжжя.

3. Педагогічна компаративістика І Міжнародна освіта 2019. Міжнародна конференція (30 травня, м. Київ),

4. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (18 квітня, м. Старобільськ)

5. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

6. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

7. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).  

Науково-організаційна діяльність
1. Міжнародний колоквіум «Стандарти Нової української школи: Потенціал компетентностей. Перезавантаження» (25-27 квітня 2018 р., м. Київ).

2. Міжнародна науково-методичної конференція «Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи» (17-19 квітня 2018 р., м. Київ).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника». (18 травня 2017 р., м. Київ).

4. Робота у складі робочої групи МОН України (наказ № 451 від 22. 03. 2017 року) зі створення проекту нової Програми української мови для 10-11 класів (рівень стандарту), у експертній комісії в Українському центрі оцінювання якості освіти з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 1-12 балів з української мови та питань визначення результатів ЗНО, відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з навчального предмета українська мова, у редакційній колегії науково-методичного журналу «Українська мова і література в школі».

Міжнародна діяльність:    
Семінар для авторів Модельної Рамкової Освітньої Програми та Взірцевої Програми Навчання «Нова Українська Школа 2» , організованого Центром Розвитку Освіти (ORE)  (2 - 9 вересня 2018 р., м. Сулеювек, Республіка Польща) 

Науково-педагогічна діяльність: