ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова Президії Національної 
академії педагогічних наук України
від 23 червня 2016 року
протокол № 1-2/9-184
Президент НАПН України
В. Г. Кремень

СТАТУТ

ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
(нова редакція)
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
(ЄДРПОУ 02141221)
Київ – 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (далі – Інститут) є державною науково-дослідною установою (далі – наукова установа). Назва Інституту зазнавала змін і уточнень: з 1926 року – Український науково-дослідний інститут педагогіки; з 1955 року – Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 335 наукову установу підпорядковано Академії педагогічних наук України як Інститут педагогіки АПН України. Указом Президента України від 24 лютого 2010 року № 259 Академії надано статус Національної, відповідно з 2010 року затверджено найменування – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

1.2. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України) і цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та постановами Президії НАПН України.

1.3. Інститут є бюджетною неприбутковою науковою установою.

1.4. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у вітчизняній та іноземній валюті у встановленому законодавством порядку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Держава, її органи, Національна академія педагогічних наук України не є відповідальними за зобов’язаннями Інституту. Інститут не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, Національної академії педагогічних наук України.

1.6. Найменування Інституту:

українською мовою (повне) – ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ; (скорочене) – ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ;

англійською мовою (повне) – THE INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE; (скорочене) THE INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE NAES OF UKRAINE.

1.7. Місцезнаходження Інституту: вул. Богдана Хмельницького, 10, м. Київ, 01030; розміщення дирекції та загального відділу: вул. Січових Стрільців, 52-д, м. Київ, 04053.

2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ Й НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета діяльності Інституту – теоретичне і методичне забезпечення функціонування й розвитку системи загальної середньої освіти в Україні.

Головні завдання:

2.1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання державних цільових програм, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних, методологічних і практичних проблем науки про освіту, педагогіки й загальної середньої освіти.

2.2. Провадження дослідно-експериментальної діяльності та науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи закладів освіти, авторських шкіл, педагогічних лабораторій.

2.3. Розроблення й упровадження наукової, навчальної, науково-виробничої, довідкової продукції (видань) з науки про освіту, педагогіки й проблематики загальної середньої освіти.

2.4. Здійснення наукових досліджень на замовлення законодавчих і виконавчих органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших юридичних і фізичних осіб.

2.5. Розроблення державних стандартів загальної середньої освіти, концепцій, програм розвитку освіти й педагогічної науки в Україні. Здійснення науково-педагогічної експертизи документів у галузі науки й освіти; педагогічне прогнозування; підготовка науково-методичних рекомендацій і впровадження результатів науково-педагогічних досліджень в освітній і суспільній діяльності.

2.6. Підготовка й атестація здобувачів вищої освіти кваліфікаційних рівнів магістра, доктора філософії, доктора наук та надання інших освітніх послуг.

2.7. Здійснення спеціалізації, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників за програмами післядипломної освіти і освіти дорослих з наданням відповідних документів встановленого зразка.

2.8. Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та присудження наукових ступенів в установленому законодавством порядку.

2.9. Підтримка талановитих молодих вчених, сприяння їх творчому зростанню та забезпечення діяльності ради молодих вчених

2.10.  Співпраця із закладами всіх типів і форм власності в системі освіти України й зарубіжжя. Участь у проектах і програмах міжнародного співробітництва освітньо-культурного змісту й спрямування.

2.11. Організація й проведення наукових і науково-практичних  конференцій, симпозіумів, семінарів із різних напрямів педагогічної науки й практики, популяризація досягнень педагогічної науки в Україні та за її межами.

2.12.  Представництво української педагогічної науки й практики на міжнародному рівні, презентація результатів наукових досліджень на міжнародних наукових форумах, у засобах масової інформації, організація науково-практичних заходів за участю іноземних фахівців, обмін спеціалістами на договірній основі.

2.13. Надання платних послуг у встановленому законодавством порядку.

2.14. Здійснення видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної й науково-виробничої літератури, фахових видань, інформаційних вісників, бюлетенів), створення електронного освітнього науково-інформаційного ресурсу, заснування фахових періодичних видань, часописів, збірників наукових праць, офіційного веб-сайту.

2.15. Налагодження зв’язків і співпраці з науковими установами та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, науки про освіту, педагогіки та укладання відповідних угод.

2.16. Сприяння розвитку та збереженню наукової інфраструктури Інституту.

3. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ І КАДРОВИЙ СКЛАД

3.1. Структуру Інституту затверджує Президія НАПН України за поданням директора Інституту.

3.2. Структурними підрозділами Інституту є відділи (лабораторії) та інші структурні підрозділи, які працюють відповідно до затверджених директором Інституту положень. У разі потреби в Інституті можуть створюватися тимчасові наукові (творчі) колективи та окремі філії й відділення.

3.3. Штатний розпис Інституту затверджує президент НАПН України.

3.4. Для наукових працівників і спеціалістів Інституту можуть встановлюватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначається за рішенням керівника наукової установи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Конкретний перелік професій і посад наукової установи, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою радою Інституту.

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку Інституту.

Перелік видів наукової (науково-технічної) роботи, а також методичної, експертної, консультаційної, організаційної роботи для наукових працівників визначається директором Інституту.

3.5. Інститут має право:

 • утворювати спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та доктора філософії;
 • відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом, може розміщувати структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі інституту або такого навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень;
 • засновувати вищі навчальні заклади з відповідних напрямів наукової діяльності у встановленому законодавством порядку, брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договірних засадах науково-навчальні об’єднання;
 • створювати наглядову раду, у тому числі із залученням іноземних вчених.

3.6.    Трудові відносини, розв’язання питань соціального захисту співробітників, заходи з охорони праці регулюються  в Інституті трудовим законодавством України й колективним договором, укладеним між адміністрацією і трудовим колективом.

4. КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТОМ

4.1. Інститут очолює директор, обраний за конкурсом шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників строком до п’яти років з правом бути переобраним і призначений на посаду наказом президента НАПН України за контрактом. Одна і та сама особа не може бути керівником Інституту більш як два строки.

4.2. Директор Інституту:

 • самостійно вирішує всі питання з управління (керівництва) діяльністю наукової установи, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Президії і президента НАПН України, вченої ради Інституту;
 • організовує науково-дослідну й фінансово-господарську діяльність Інституту відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • приймає рішення в установленому порядку щодо створення, реорганізації й ліквідації структурних підрозділів Інституту, розробляє штатний розпис, а також структуру Інституту й подає на затвердження НАПН України;
 • згідно з чинним законодавством приймає на роботу й звільняє з роботи співробітників; проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників; затверджує їхні функціональні обов’язки й посадові інструкції;
 • керує роботою з планування діяльності Інституту та структурних підрозділів його, затверджує плани роботи їх у відповідному порядку;
 • контролює виконання науково-дослідних робіт, наукових досліджень на замовлення законодавчих і виконавчих органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших юридичних і фізичних осіб;
 • персонально відповідає за цільове використання державного майна й коштів державного бюджету;
 • контролює редакційно-видавничу діяльність із підготовки до друку наукової, навчальної, науково-виробничої, довідкової продукції (видань), фахових видань, інформаційних вісників, бюлетенів і роботу електронного науково-інформаційного ресурсу;
 • координує роботою з підготовки здобувачів вищої освіти (магістрів, докторів філософії, докторів);
 • контролює порядок атестації працівників, затверджує рішення конкурсної й атестаційної  комісій;
 • забезпечує заходи з охорони праці й безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки; контролює дотримання законності й порядку;
 • є розпорядником майна й коштів Інституту відповідно до чинного законодавства; укладає угоди, договори, дає доручення, видає довіреності;
 • відповідає за питання оренди державного майна, землеведення й землекористування;
 • діє від імені Інституту без довіреності, представляє його в усіх органах державної влади, судах, інших організаціях, установах України і за її межами;
 • відповідно до чинного законодавства організовує матеріально-технічне забезпечення науково-дослідних робіт, створення умов для високопродуктивної праці співробітників; уживає необхідних заходів для капітального будівництва й ремонту приміщень Інституту;
 • застосовує заходи впливу (морального й матеріального заохочення співробітників Інституту, притягнення до дисциплінарної відповідальності);
 • щороку звітує на зборах трудового колективу Інституту, а також перед Президією НАПН України про свою діяльність й про результати роботи Інституту;
 • може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам чи керівникам структурних підрозділів;
 • вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту Інституту з подальшим поданням їх на затвердження Президією НАПН України;
 • має право застосовувати заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної, фінансової й трудової дисципліни;
 • розв’язує інші питання, що належать до компетенції керівника згідно з законодавством України, статутом НАПН України.

У період відпустки директора або відсутності його з інших поважних причин, обов’язки директора виконує один із заступників директора з наукової роботи чи вчений секретар, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

4.3. Окрім директора, до керівного складу (керівництва) Інституту відносяться також заступники директора з наукової роботи та вчений секретар Інституту. Заступники директора з наукової роботи та вчений секретар Інституту обираються на конкурсних засадах і після затвердження їх кандидатур Президією НАПН України призначаються на посаду наказом директора в установленому законодавством порядку. Одна і таж сама особа не може бути заступником керівника з наукової роботи чи вченого секретаря Інституту більш як два строки.

Заступники директора з наукової роботи відповідають за організацію науково-дослідної й науково-експериментальної діяльності Інституту відповідно до розподілу встановлених директором Інституту обов’язків.

4.4. Заступник директора із загальних питань призначається наказом директора і відповідає за питання відповідно до розподілу обов’язків,  визначених директором Інституту.

4.5. Керівник структурного підрозділу Інституту обирається на посаду на конкурсних засадах на строк не більше п’яти років (конкретний термін визначає конкурсна комісія) з правом переобрання ще на один строк, затверджується вченою радою Інституту й призначається на посаду наказом директора. 

4.6. Для розгляду основних питань науково-дослідної роботи створюється й діє вчена рада Інституту. Вчена рада є колегіальним органом управління науковою діяльністю Інституту, і виконує консультативно-дорадчі функції. Членами її є директор, заступники директора з наукової роботи,  вчений секретар (за посадою). Решта особового складу вченої ради формується з числа завідувачів відділів, провідних фахівців Інституту, Національної академії педагогічних наук України, представників інших наукових, освітніх установ та громадських організацій. До складу вченої ради також входять голова ради молодих вчених та керівник первинної профспілкової організації Інституту.

Не менше як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом директора терміном на п’ять років.

Голова, його заступники та вчений секретар ученої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

Засідання вченої ради проводиться за потребою, але не рідше ніж 10 разів на рік.

4.7. Вчена рада:

 • визначає стратегію розвитку та перспективні напрями діяльності Інституту, формує проблематику наукових досліджень; аналізує й оцінює результати наукової, експериментальної, методичної, видавничої й науково-організаційної діяльності Інституту;
 • розглядає й затверджує річні плани діяльності Інституту, тематичний і перспективний плани науково-дослідної роботи Інституту; ухвалює теми й програми науково-дослідних робіт;
 • обговорює звіти про результати виконання науково-дослідних робіт (проміжні й заключні) і стан упровадження їх в освітню практику; заслуховує звіти керівників структурних підрозділів (лабораторій, відділу аспірантури, науково-організаційного відділу, редакційно-видавничого відділу) з певних питань їхньої діяльності; розглядає й ухвалює звіт Інституту за рік;
 • рекомендує до друку підготовлені науковими працівниками Інституту наукові, навчальні, науково-виробничі праці, періодичні видання та іншу наукову продукцію; затверджує перспективні плани випуску друкованої продукції, підготовленої за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • затверджує теми дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів), затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників; розглядає питання про створення спеціалізованих вчених рад і звіти про їх діяльність за рік;
 • порушує клопотання про присвоєння вченого звання старшого дослідника, професора, інших вчених та почесних звань;
 • рекомендує кандидатури для обрання членами-кореспондентами, дійсними членами НАПН України, інших вітчизняних та закордонних академій;
 • висуває кращі наукові праці на здобуття премій, нагород; рекомендує кандидатів зі складу наукових працівників Інституту на здобуття ними наукових і почесних звань, державних премій, урядових нагород, галузевих відзнак, стипендій та інших відзнак, у тому числі міжнародних;
 • обговорює зміни й доповнення до статуту, питання вдосконалення структури Інституту (ліквідації, реорганізації структурних підрозділів), уточнення функцій підрозділів;
 • погоджує перелік посад Інституту, для яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці; 
 • розглядає питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;
 • розглядає інші питання відповідно до цього статуту.

4.8. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 2/3 її складу. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння науковим працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються ухваленими, якщо за них голосувало не менш ніж 3/4 присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням. Рішення вченої ради набувають чинності після затвердження директором Інституту протоколу засідання.

4.9. Для відзначення працівників Інституту, визнаних фахівців інших вітчизняних і зарубіжних установ, закладів, організацій в Інституті встановлюється:

 • Грамота Інституту;
 • Почесна грамота Інституту;
 • Подяка директора Інституту.

Положення про ці відзнаки затверджуються Вченою радою Інституту.

5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ІНСТИТУТУ

5.1. До майнового комплексу Інституту належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – майно), що обліковуються на балансі Інституту. Майно Інституту є власністю держави й закріплюється за Інститутом на праві оперативного управління.

5.2. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів Інституту затверджує президент НАПН України у порядку встановленому законодавством.

5.3. Фінансування діяльності Інституту здійснюється з державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Фінансування Інституту з державного бюджету здійснюється шляхом базового фінансування (проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для проведення наукової і науково-технічної діяльності, збереження та розвиток унікальних наукових об’єктів та об’єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів), а також програмно-цільового фінансування на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

5.4. Інститут, в установленому законодавством порядку, має право за дозволом Президії НАПН України:

– передавати в оренду тимчасово вільні приміщення, які знаходяться на його  балансі та не використовуються для здійснення статутних завдань. Кошти отримані від оренди у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Інституту.

– реалізувати застаріле й не використовуване обладнання, що знаходиться на його балансі. Продаж основних засобів Інституту здійснюється на конкурсних засадах.

– передавати майно, що знаходиться на його балансі на баланс інших наукових установ НАПН України.

5.5. Відносини, що складаються у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності, регулюються в установленому законодавством порядку

5.6. Інститут має право надавати платні послуги в порядку встановленому законодавством.

5.7. Інститут веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову та бюджетну, статистичну та інші види звітності в установленому законодавством порядку.

5.8. Фінансовий рік Інститут збігається з календарним роком.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

6.1. Статут та зміни до нього затверджується Президією НАПН України і набувають чинності з моменту державної реєстрації.

7. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ

7.1. Ліквідація чи реорганізація Інституту проводиться за рішенням Президії НАПН України в порядку,  передбаченому законодавством України.

7.2. У разі ліквідації Інституту його активи передаються іншій неприбутковій установі відповідного типу або зараховуються до доходу бюджету.