«СХВАЛЕНО»
рішенням Вченої ради
Інституту педагогіки НАПН України
Протокол №7 від 22.04.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Інституту педагогіки НАПН України

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Інституту педагогіки НАПН України (далі – Вчена рада) є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю Інституту педагогіки НАПН України (далі – Інститут).

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, у тому числі законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, нормативними документами Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом Інституту та цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду схвалює Вчена рада, затверджує директор Інституту.

1.4. Кількісний склад членів Вченої ради Інституту визначається його Статутом.

1.5. Директор, заступники директора, вчений секретар Інституту входять до Вченої ради за посадою.

1.6. Решта особового складу Вченої ради формується з числа завідувачів лабораторій, інших наукових підрозділів Інституту, провідних фахівців Національної академії педагогічних наук України, представників інших наукових та освітніх установ. До складу Вченої ради може входити голова профспілкового комітету Інституту.

1.7. Три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням колективу наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом директора терміном на 5 років.

1.8. Головою Вченої ради є директор Інституту, заступниками голови Вченої ради – заступники директора Інституту з наукової роботи, її вченим секретарем – вчений секретар Інституту.

1.9. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується Постановою Президії НАПН України.

2. Основні завдання та функції Вченої ради

2.1. Основними завданнями Вченої ради є:

 визначення стратегічних напрямів діяльності Інституту;

 формування проблематики наукових досліджень, здійснюваних в Інституті;

 аналіз і оцінювання результатів наукової, експериментальної, методичної, видавничої та науково-організаційної діяльності Інституту.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань Вчена рада:

 розробляє Статут Інституту, зміни і доповнення до нього та передає його для ухвалення загальними зборами трудового колективу;

 утворює комісії (тимчасові або постійні) для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

 виробляє пропозиції щодо удосконалення структури Інституту, уточнення функцій його підрозділів; ліквідації, реорганізації структурних підрозділів Інституту;

 розглядає та затверджує річні плани діяльності Інституту, тематичний і перспективний плани науково-дослідної роботи Інституту (далі – НДР);

 ухвалює теми та програми НДР;

 обговорює звіти про результати виконання НДР (проміжні та заключні) і стан їх упровадження в освітню практику;

 заслуховує звіти керівників структурних підрозділів (лабораторій, відділу аспірантури, науково-організаційного відділу, редакційно-видавничого відділу) з певних питань їх діяльності;

 розглядає та ухвалює звіт Інституту за рік;

 затверджує перспективні плани випуску друкованої продукції, підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

 допускає до друку підготовлені співробітниками Інституту наукові, навчальні, науково-виробничі праці, періодичні видання та іншу наукову продукцію;

 розглядає питання щодо рекомендування робіт наукових працівників, аспірантів, докторантів на здобуття різних премій, участі в конкурсах тощо;

 розглядає питання експериментальної діяльності Інституту;

 розглядає питання підготовки наукових кадрів, а саме:

визначає наукові спеціальності, за якими відкриваються аспірантура й докторантура;

рекомендує співробітників Інституту до аспірантури та докторантури;

затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, призначає наукових консультантів і наукових керівників, атестує аспірантів і докторантів;

розглядає індивідуальні плани роботи аспірантів і докторантів;

визначає організаційні основи проведення кандидатських іспитів;

розглядає звіти здобувачів наукового ступеня, наукових кореспондентів;

розглядає питання про створення спеціалізованих учених рад і звіти про їх діяльність за рік;

у межах своєї компетенції порушує клопотання про присвоєння вчених звань співробітникам Інституту;

 здійснює атестацію співробітників, обрання за конкурсом на посади керівників структурних підрозділів, наукових працівників відповідно до чинного законодавства та встановленого законом порядку;

 висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України;

 рекомендує кандидатів зі складу працівників Інституту на здобуття ними наукових і почесних звань, державних премій, урядових нагород, галузевих відзнак, стипендій тощо;

 обирає заступників директора і вченого секретаря;

 розглядає питання про надання творчих відпусток співробітникам Інституту;

 розглядає питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;

 розглядає інші питання діяльності Інституту, визначені його Статутом.

3. Організація роботи Вченої ради

3.1. Діяльність Вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, який є складовою річного Плану роботи Інституту, і затверджується директором Інституту.

3.2. Засідання Вченої ради проводяться за потребою, але не менше як десять разів на рік.

3.4. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем на основі плану роботи Вченої ради на поточний рік і матеріалів, які плануються до розгляду.

3.5. Засідання Вченої ради проводить її голова, а за відсутності – заступник голови.

3.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники директора і керівники відповідних структурних підрозділів (лабораторії, науково-організаційний відділ, відділ аспірантури, відділ кадрів, редакційно-видавничий відділ та ін.) спільно з ученим секретарем.

3.7. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 2/3 її складу.

3.8. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються ухваленими, якщо за них голосувало не менш ніж 3/4 присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

3.9. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні і вчений секретар. Витяги з протоколів за потреби направляються установам, закладам, організаціям, окремим особам. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

3.10. Звіт про діяльність ради є складовою частиною загального звіту про роботу Інституту.

3.11. Виконання рішень Вченої ради забезпечується особами, визначеними у рішенні ради; вони також несуть відповідальність за своєчасність і якість виконання рішень.

3.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора Інституту і його заступників.

3.13. Технологічні питання діяльності Вченої ради визначаються Регламентом, який є невід’ємною частиною цього Положення.

РЕГЛАМЕНТ

підготовки та проведення засідань

Вченої ради Інституту педагогіки НАПН України

Цей регламент розроблено відповідно до Статуту Інституту педагогіки НАПН України (далі – Інститут), Положення про Вчену раду Інституту.

1. Загальні положення

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради Інституту розроблено відповідно до Положення про Вчену раду Інституту (далі – Положення).

Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради (далі – Регламент) визначає процедури підготовки і проведення засідань Вченої ради, оформлення ухвалених рішень і наданих доручень, а також контроль за їх виконанням.

Організацію підготовки та проведення засідання Вченої ради покладено на вченого секретаря Інституту.

2. Формування плану роботи і порядку денного засідання Вченої ради

План роботи Вченої ради розробляється на рік за пропозиціями її членів, керівників структурних підрозділів Інституту, схвалюється на засіданні рішенням Вченої ради і затверджується в установленому порядку.

Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається відповідно до плану її роботи і погоджується головою Вченої ради не пізніше ніж за двадцять днів до засідання. Додаткові пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право внести директор, заступники директора, завідувачі структурних підрозділів та інші члени Вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня її засідання.

Позапланові питання Вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови.

За порядком денним засідання формулюються питання, що виносяться на розгляд Вченої ради, визначаються доповідачі, утворюються тимчасові комісії та відповідальні за їх підготовку (заступники директора, керівники структурних підрозділів).

Порядок денний поточного засідання у його остаточній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Вченої ради її члени відкритим голосуванням.

3. Порядок підготовки засідань Вченої ради

Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку денного.

Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Вченої ради покладається на доповідачів, заступників директора згідно з посадовими обов’язками, керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також на вченого секретаря Інституту.

Відповідальні за підготовку питань порядку денного, керівники структурних підрозділів готують матеріали (проект рішення, інформаційну довідку, звітні матеріали тощо) для розгляду на засіданнях створених тимчасових комісій Вченої ради, що проводяться не пізніше ніж за чотирнадцять днів до проведення засідання Вченої ради. Після розгляду відповідних рішень на засіданнях тимчасових експертних комісій Вченої ради відповідальні за підготовку питань порядку денного керівники структурних підрозділів подають ученому секретареві завізовані експертні висновки (довідки), проекти рішень (на паперовому та електронному носіях) та інші документи не пізніше ніж за десять днів до проведення засідання Вченої ради.

Завершені рукописи наукових праць розглядаються на засіданнях постійної науково-експертної ради Вченої ради, що проводяться не пізніше ніж за чотирнадцять днів до проведення засідання Вченої ради. Після розгляду відповідних рішень на засіданнях постійної науково-методичної ради керівники структурних підрозділів, автори наукових праць, відповідальні за підготовку питань порядку денного, подають ученому секретареві завізовані проекти рішень (на паперовому та електронному носіях), а також завізовані головою і секретарем протоколи засідань постійної науково-методичної ради не пізніше ніж за десять днів до проведення засідання Вченої ради. До складу постійної науково-методичної ради входять переважно члени Вченої ради, наукові співробітники Інституту, інших наукових і освітніх установ. Діяльність науково-методичної ради регламентується окремим положенням.

Проекти рішень Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, за яким складено проекти цих рішень, заступниками директора відповідно до напрямів їхньої відповідальності.

За структурою текст проекту рішення, що подається на розгляд засідання Вченої ради, складається з двох частин: констатувальної та ухвальної.

Констатувальна частина рішення має містити відомості про доповідача (доповідачів) питання порядку денного, стислий виклад проблеми та стан її розв’язання.

Ухвальна частина рішення має передбачати завдання, виконавців, терміни виконання та осіб, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

В експертному висновку (довідці) стисло викладається суть питання з обґрунтуванням, висновками і пропозиціями. Експертний висновок (довідка) підписують відповідальні за підготовку питання порядку денного.

Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів здійснює вчений секретар Інституту.

Учений секретар Інституту в порядку підготовки до засідання Вченої ради:

• доводить інформацію про день засідання Вченої ради та порядок денний до її членів за сім робочих днів до проведення ради;

• організовує, контролює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради (проекти рішень Вченої ради, аналітичні, довідкові і звітні матеріали, що мають бути завізовані відповідальними за питаннями порядку денного засідання);

• за три робочих дні до засідання знайомить голову Вченої ради з проектами її рішень за питаннями порядку денного;

• організовує тиражування матеріалів у потрібній кількості та забезпечує ними учасників не пізніше ніж за один робочий день до засідання Вченої ради.

4. Порядок проведення засідання Вченої ради

Учений секретар у день засідання Вченої ради організовує:

 реєстрацію членів Вченої ради й інших учасників засідання;

 забезпечення членів Вченої ради і запрошених роздавальними матеріалами.

У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени й інші запрошені для розгляду окремих питань особи.

Особи, запрошені на засідання Вченої ради для участі в розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття рішень з цих питань у подальшій роботі Вченої ради не беруть участі.

Голова (головуючий на засіданні) Вченої ради:

 оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою шляхом голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного;

 веде засідання відповідно до схвалених порядку денного та регламенту обговорення його питань;

 при розгляді Вченою радою питань щодо присвоєння вчених звань та кадрових призначень керується встановленим законодавством порядком розгляду таких справ;

 приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Вченої ради представників засобів масової інформації і проведення кіно-, відео-, фотозйомки та аудіозапису.

Рішення Вченої ради приймаються голосуванням. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

5. Опрацювання й оформлення прийнятих рішень Вченої ради

та інформування про них

Після засідання Вченої ради відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного протягом чотирьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено інший строк) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених членами Вченої ради під час їх обговорення.

Тексти доопрацьованих рішень узгоджуються з ученим секретарем Інституту на відповідність внесеним зауваженням, визначеним термінам виконання і правилам оформлення, погоджуються з керівниками відповідних підрозділів, заступниками директора, сфери відповідальності яких стосуються ці рішення, і подаються вченому секретареві Інституту у двох друкованих примірниках (один з яких завізований), а також на електронному носії. Доопрацьовані матеріали передаються голові Вченої ради на підпис.

Рішення Вченої ради за визначеними питаннями порядку денного підписують голова (головуючий на засіданні), заступник голови і вчений секретар; протокол засідання – голова і вчений секретар.

На підставі рішень Вченої ради видаються накази або розпорядження директора, проекти яких готують відповідні виконавці.

6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради

Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора, заступників директора згідно зі сферами їх функціональних обов’язків і відповідальності, що відображається в цих рішеннях.

Учений секретар Інституту забезпечує моніторинг змістової складової виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову і членів Вченої ради.

7. Зберігання матеріалів Вченої ради

Засідання Вченої ради протоколюються. Протокол засідання формує секретар Вченої ради протягом 10 днів після завершення засідання.

У протоколі засідання Вченої ради фіксуються порядковий номер протоколу, дата і місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвища та ініціали головуючого на засіданні, вченого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, інших актів Вченої ради, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні.

До протоколу додаються: лист реєстрації, порядок денний, аналітичні матеріали, доповіді, тези виступів, довідки, рішення, витяги з рішень структурних підрозділів та інші документи.

Протокол засідання підписується головою Вченої ради і вченим секретарем.

Підписаний протокол засідання разом із матеріалами зберігається у вченого секретаря. Матеріали до засідань Вченої ради є документами постійного зберігання, що забезпечується вченим секретарем протягом поточного календарного року, а після його завершення ці матеріали передаються на збереження до архіву Інституту.

Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень Вченою радою і може надаватися її членам і працівникам Інституту, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їхнім письмовими зверненнями до голови Вченої ради.

8. Внесення змін і доповнень до Регламенту

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються з ініціативи голови Вченої ради, заступника голови Вченої ради, вченого секретаря, членів Вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.