Автор: Топузов О. М., Надтока О. Ф., Надтока В. О. та ін.

Бібліографічний опис

Географія України. 10–11 класи : навч. посібник для курсів за вибором загальноосвіт. навч. закладів / [О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. Надтока та ін.]. — К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 176 с.

Анотація

Зміст в рукописі підручника розділений на розділи, які мають на меті систематизувати навчальний матеріал в учнів ліцею. Його структурно-змістове наповнення підібране та зкомпоноване на основі компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, краєнавчого та діяльнісного підходів. Переплетіння цих підходів та блочного принципу викладу матеріалу проявляється у багатьох аспектах, наприклад, ілюстраційний матеріал та структурні блоки параграфів максимально задіяні у навчальний процес через систему завдань та запитань діяльнісного характеру, які розташовані поряд з відповідними структурними елементами. Кожен параграф починається запитаннями активізаційного характеру, що допоможе учням зорієнтуватися на певній тематиці уроку. Висновки у кінці параграфів скомпоновані таким чином, щоб мотивувати учня до формування більш самостійних, сформованих на власній діяльності, узагальнень. Запитаня для самоперевірки особисто-зорієнтованого характеру та диференційовані за рівнями складності допоможуть в учню самовизначиться із рівнем опрацювання навчального матеріалу. Додаткові та цікаві матеріали після параграфів дозволяють мотивувати учня на більш глибоке та ґрунтовне опрацювання деяких проблем географічного спрямування. Основний текст підручника викладений у рукописі на високому освітньому та науковому рівні, він є доступним та зрозумілим для учнів 8-го класу. Нові та незрозумілі терміни доступно пояснюються та розкривається іх зміст у «словнику-помічнику», що включений поряд із блоками параграфа де розглядається відповідний термін. Зміст рукопису побудований на основі сучасного та актуального матеріалу.

Переглядів: 214

Завантажити