Автор: Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

Калініна Л. М. Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Л. М. Калініна. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 26 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-673-5-2022-20

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологічні основи управлінської діяльності й наукові школи менеджменту» рекомендовано для підготовки здобувачів освіти третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти й розроблено на засадах компетентнісних засадах відповідно до державної політики у галузі освіти. Вона містить перелік загальних і фахових компетентностей, якими має оволодіти здобувач ступеня доктора філософії з освітніх, педагогічних наук програмні результати навчання, які він має повинен досягти. Програма базована на європейській стратегії розвитку освіти навчання впродовж життя. Структурно утворена з 2 змістових модулів, обсяг якої становить 2 кредити ЄКТС. Об’єктом вивчення є управлінська діяльність і здобутки наукових шкіл менеджменту. Програму цілеспрямовано на підготовку докторів філософії, що спроможні продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління освітою. створювати нові цілісні знання, професійно-освітні й управлінські практики, застосовувати методології наукової, управлінської і педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне й практичне значення. Теоретичний зміст предметної області включає генезис розвитку, ідеї, досягнення класичних і сучасних наукових шкіл менеджменту в практичному дискурсі сфери освіти цифрового суспільства; законодавчо-правові основи й організаційно-правові засади управлінської діяльності в сфері освіти; інноваційний модус управління Нової Української школи.

The program of the academic discipline "Methodological Foundations of Management Activities and Scientific Schools of Management" is intended for training applicants of the third (educational and scientific level) higher education and is developed on the basis of competence principles in accordance with the State policy in the field of Education. It contains a list of general and professional competencies that an applicant for the degree of Doctor of Philosophy in Educational and Pedagogical Sciences should master and the program results of training that they should achieve. The program is based on the European Strategy for the Development of Lifelong Learning Education. It is structurally formed from 2 content modules, the volume of which is 2 ECTS credit. The object of study is Management Activity and gains of Scientific Schools of Management. The program is aimed at training Doctors of Philosophy who can produce new ideas, solve complex problems in the field of Education Management, create new holistic knowledge, professional-educational and managerial practices, apply methodologies of scientific, managerial and pedagogical activities, carry out their own scientific research research, the results of which are of scientific novelty, theoretical and practical significance. The theoretical content of the subject area includes the genesis of development, ideas, achievements of classical and modern Scientific Schools of Management in the practical discourse of the education sector of digital society; legislative and legal bases and organizational and legal bases of Management Activities in the Field of Education; innovative management mode of the New Ukrainian school.

Переглядів: 65

Завантажити