Автор: Топузов О. М., Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

Топузов О. М., Калініна Л. М. Технологія підготовки дисертаційної праці. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Топузов, Л. М. Калініна. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 25 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-669-8-2022-22

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Технологія підготовки дисертаційної праці» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Технологія підготовки дисертаційної праці» є формування та розвиток у слухачів методологічної культури та науково-дослідницької компетентності. Навчальна програма зорієнтована на особистісний і науково-педагогічний досвід доктора філософії, його наукові інтереси та індивідуальні запити; є гнучкою за змістом; відповідає принципам компетентнісного навчання дорослих, застосування політики відкритості та прозорості, періодичності перегляду освітніх програм із метою їх удосконалення, забезпечення академічної доброчесності та мобільності; забезпечує достатній рівень розвитку методологічної культури з організації і проведення педагогічних досліджень в освіті, технології роботи над дисертацією та оформлення результатів науково-дослідної роботи. Розвиток методологічної культури і науково-дослідницької компетентності докторів філософії в умовах трансформації вищої педагогічної освіти та зважаючи на прагнення держави доєднатися до Європейського простору вищої освіти (2009 р.), Європейського дослідницького простору (2009 р.) та формування єдиного Європейського простору освіти (2017 р.), завершення якого заплановано здійснити до 2025 року є актуальним на часі та частково забезпечується вивченням дисципліни. З метою удосконалення методологічної культури навчальним планом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» передбачено опанування курсу «Технологія підготовки дисертаційної праці».

The curriculum of the discipline «Dissertation Preparation Technology» is compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level of higher education in the field of knowledge 01 «Education/Pedagogy» for specialty 011 «Educational, Pedagogical Sciences”. The aim of the discipline “Dissertation Preparation Technology» is to form and develop methodological culture and research competence among PhD students. The curriculum is focused on the personal and scientific-pedagogical experience of the doctor of philosophy, his research interests and individual requests; is flexible in content; meets the principles of adult competence training, the application of a policy of openness and transparency, the frequency of viewing educational programs in order to improve them, ensuring academic integrity and mobility; provides a sufficient level of development of methodological culture for the organization and conduct of pedagogical research in education, technology of work on the dissertation and registration of the results of research work. The development of methodological culture and research competence of doctors of philosophy in the context of the transformation of higher pedagogical education and taking into account the state's desire to join the European Higher Education Space (2009), the European Research Space (2009) and the formation of a single European Education Space (2017), the completion of which is planned to be completed by 2025 is relevant for the time and is partially provided by the study of the discipline. In order to improve the methodological culture, the curriculum for training applicants for the degree of Doctor of Philosophy at the third (educational and scientific) level of higher education in the field of 01 Education in the specialties 011 “Educational, Pedagogical Sciences provides for mastering the course «Technology of preparation of dissertation».

Переглядів: 69