Автор: Новосьолова В. І., Бондаренко Н. В.

Бібліографічний опис

Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Новосьолова, Н. В. Бондаренко. – К. : Пед. думка, 2016. – 296 с. : іл.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491). Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 8 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що роблять його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Подані в ньому вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, яка характеризується спрямованістю на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою, наступністю між завданнями, відповідністю послідовності й змісту завдань логіці засвоєння мовного матеріалу, неперервністю впливу на формування в учнів мовних умінь і навичок, вправності в усіх видах мовленнєвої діяльності з урахуванням життєвих ситуацій. З метою впровадження особистісно орієнтованого підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо. Для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Переглядів: 503

Завантажити