ORCID

Тарасенкова Ніна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів: методика навчання математики, освіта, компетентнісний підхід, НУШ

Творчий шлях. Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1981, математик, викладач), Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1991, аспірантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика)).

1981–1984 рр. – Черкаська середня школа № 3(учитель математики); Черкаський державний педінститут (асистент, за сумісництвом).

1985– донині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (асистент кафедр фізико-математичного факультету (1985–1988; 1991–1995); доцент кафедри алгебри, геометрії та методики навчання математики (1995–2005); завідувач кафедри геометрії та методики навчання математики (2005–2008); проректор з наукової роботи (2008–2014);

завідувач кафедри математики та методики навчання математики (з 2008 р.)).

1985–1988 рр. – Черкаська середня школа № 3(учитель математики, за сумісництвом).

2017– донині – Інститут педагогіки НАПН України (провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти, за сумісництвом).

1991 р. – захист кандидатської дисертації «Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах лекційно-практичної системи навчання математики в школі», 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

1995 р. – звання доцента кафедри математики.

2004 р. – захист докторської дисертації «Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи», 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

2005 р. – звання професора кафедри алгебри, геометрії та методики викладання математики.

Автор і співавтор понад 750 наукових праць та бл. 300 електронних ресурсів віддаленого доступу. Серед опублікованих праць 7 монографій (3 англійською мовою, видані в Угорщині, внесені до бібліотеки Конгресу США), 5 розділів у колективних монографіях, понад 160 статей (3 – у зарубіжних журналах, БД Scopus; 20 – у зарубіжних виданнях, БД Index Copernicus; 58 – у фахових виданнях України; 70 – у професійних виданнях для учителів математики), понад 50 підручників («Математика» для 5, 6 і 10 класів, «Алгебра» для 7, 8, 9 класів, «Геометрія» для 7, 8, 9, 10 і 11 класів), 180 посібників і методичних рекомендацій (94 – із грифом МОН), 12 навчальних програм (6 – із грифом МОН).

Під керівництвом Н. А. Тарасенкової захищено 6 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Під керівництвом учнів Н. А. Тарасенкової захищено 5 кандидатських дисертацій.

Залучена до атестації наукових кадрів України: була заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (листопад 2008 р. – червень 2016 р., нині – член цієї СВР); є членом експертної ради з педагогічних наук ВАК України та Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України (2009 р. – дотепер).

Була головою Галузевої експертної ради (01 Освіта/ педагогіка)Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України (2019 –2020 рр.).

Є головним редактором наукових журналів «Science and education a new dimension» (Угорщина, індексується БД Index Copernicus), «Актуальні питання природничо-математичної освіти» (Україна, категорія Б, індексується БД Index Copernicus), членом редколегій наукових журналів «Вісник Черкаського університету» (Україна, категорія Б, індексується БД Index Copernicus), «Universal Journal of Educational Research» (США, індексується БД Scopus), «American Journal of Educational Research» (США, індексується іншими БД), головним редактором трьох спецвипусків «Ensuring the quality of higher education» журналу «American Journal of Educational Research» (США, 2013 р., 2014 р., 2015 р.).

Відмінник освіти України, має нагрудний знак «За наукові досягнення», нагороджена медалями Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.»та«Григорій Сковорода», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та ін.