Автор: Трубачева С. Е.

Бібліографічний опис

Трубачева С. Е. Тенденції розвитку методик навчання природничих предметів. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / С. Е. Трубачева. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 16 с.

Анотація

Метою навчальної дисципліни «Тенденції розвитку методик навчання природничих предметів» є: створення умов для розвитку методичної компетентності здобувачів освітнього ступеня доктор філософії за спеціальності 014 з природничих предметів в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів досвіду проєктної, аналітичної, організаційно-педагогічної, рефлексивної, контролюючо-оцінної діяльності в процесі розробки або вибору та застосування методики навчання природничих предметів з метою досягнення визначеного освітнього результату в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України. Реалізація зазначених завдань досягається через формування інтегральної, загальних та фахових компетентностей здобувачів освітнього ступеня доктор філософії за спеціальності 014 з природничих предметів.

The purpose of the educational discipline "Trends in the development of teaching methods of natural sciences" is to: create conditions for the development of methodological competence of holders of the educational degree Doctor of Philosophy in the specialty 014 in natural sciences in the conditions of martial law and post-war recovery of Ukraine. The main tasks of the study of the discipline are the formation of experience in project, analytical, organizational-pedagogical, reflective, monitoring and evaluation activities in the process of developing or choosing and applying the methodology of teaching natural subjects with the aim of achieving a certain educational result in the conditions of war and post-war reconstruction of Ukraine. The implementation of these tasks is achieved through the formation of integral, general and professional competences of the holders of the Doctor of Philosophy degree in the specialty 014 in natural sciences.

Переглядів: 38

Завантажити