Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти створено на основі лабораторії інновацій у січні 2015 року.

Історія діяльності теперішньої відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України розпочалася у 2001 році, після об’єднання лабораторії педагогічних інновацій з лабораторією педагогічного прогнозування (колишньою лабораторією педагогічного досвіду).

Наукові дослідження проблем інноваційної культури освіти, проєктно-технологічної культури освіти, проєктно-технологічної діяльності різних типів загальноосвітніх навчальних закладів ґрунтуються на традиціях та інноваціях, закладених співробітниками лабораторії педагогічного досвіду (перейменованої в 2000 році в лабораторію педагогічного прогнозування, а в 2001 році трансформованої в лабораторію педагогічних інновацій).

Лабораторію педагогічного досвіду створено у 1981 р. Нею керували кандидат педагогічних наук Л.Л. Момот (1981—1987), доктор педагогічних наук, професор В.Ф. Паламарчук (1987—1999), кандидат педагогічних наук В.М. Зоц (1998—2001).

Лабораторією інновацій керували кандидати педагогічних наук Л. І. Євграфова (1993-1995), М.Я. Антонець (1995-1997), Л.І. Даниленко (1997-2002).

У лабораторії у різні роки плідно і творчо працювали доктори наук: О.Г. Ярошенко, В.М. Оржехівська, Л.І Даниленко; кандидати наук: Є.С. Березняк, Е. Б. Бочковський, Л.О. Варзацька, І.Г. Єрмаков, А.В. Лопухівська, Д.І. Рум’янцева; Н.Ф. Федорова, Л.В. Буркова,   В.П. Чудакова, наукові співробітники: Г.М. Ісаєва, В.Г. Шевченко та ін.

З 1997 р. лабораторією керує Л. І. Даниленко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.  За її редакцією вийшли: науково-методичний посібник “Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій” (1999), збірники наукових праць “Педагогічні інновації: ідеї, реалі перспективи” (1998, 1999,2000).

У зв’язку із реформуванням середньої освіти у 2000 р. лабораторію педагогічного досвіду перейменовано в лабораторію педагогічного прогнозування. Протягом 2000-2003 рр. в ній розробляли проблему «Організаційно-педагогічні засади функціонування 12-річної школи». Результати дослідження висвітлено у посібниках «Проблеми і перспективи становлення 12-річної середньої школи» (за редакцією В.Ф. Паламарчук, 2003), «Життєва компетентність особистості» (за редакцією І.Г. Єрмакова, 2003), «Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати» (І. Г. Єрмаков, 2003), «Життєва компетентність особистості: від теорії до практики» (за редакцією І. Г. Єрмакова, 2005).

З вересня 2002 р. лабораторію педагогічних інновацій очолила доктор педагогічних наук Л.А. Онищук — автор монографій «Гуманізація управління загальноосвітнім навчальним закладом: теорія і практика»; «Гуманізація управлінської діяльності директора школи» (2002).

З 2001 року науковими співробітниками лабораторії педагогічних інновацій виконано такі важливі теми науково-дослідної роботи: «Організаційно-педагогічні засади функціонування 12-річної школи» (2000 – 2003 рр.), «Проектування освітніх систем 12-річної школи» (2004 – 2006 рр.), «Моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» (2007 – 2009 рр.), «Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» (2010 – 2012 рр.).

Зусилля наукових співробітників лабораторії педагогічних інновацій у 2010-12 році були спрямовані на виконання планових завдань фундаментальної теми дослідження: «Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів». Основною метою цього дослідження стало розроблення концептуальних основ, визначення, обґрунтування та експериментальне впровадження організаційно-педагогічних засад інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

Дослідження теоретико-методологічних основ інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. На основі аналізу вітчизняної теорії і практики інноваційних перетворень у середній освіті вивчення організаційно-педагогічних основ та механізмів здійснення інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Визначення, обґрунтовання його процесуальних детермінант – педагогічне прогнозування, проєктування та моделювання інноваційного розвитку сучасного ЗНЗ.

Важливим результатом роботи лабораторії стала Концепція інноваційного розвитку ЗНЗ, яка складається з аналітичної та стратегічної частин. На основі Концепції розроблено рівневу модель інноваційного розвитку ЗНЗ, яка ґрунтується на визначених організаційно-педагогічних засадах інноваційного розвитку ЗНЗ (системному, діяльнісному та синергетичному підходах).

Модель передбачає чотири рівні інноваційного розвитку ЗНЗ та відповідні їм типи шкіл: адаптивний рівень (традиційна школа, яка стихійно впроваджує інновації), пошуковий (експериментальна школа, яка цілеспрямовано здійснює свій інноваційний розвиток за програмою, заданою науковим експериментом), науково-дослідний (школа-лабораторія, яка здатна продукувати і поширювати організаційні та методичні здобутки свого інноваційного розвитку, транслювати його в інші ЗНЗ відповідного типу), рівень саморозвитку (саморозвивальна школа, рівень науково-методичної та експериментальної роботи, кадрового і ресурсного забезпечення якої дає змогу вести цілеспрямований самостійний інноваційний пошук, мобільно і гнучко реагувати на освітні запити особистості, громади, регіону).

Виходячи з Концепції та рівневої моделі інноваційного розвитку ЗНЗ було розроблено модель інформаційно-ресурсного забезпечення інноваційного розвитку ЗНЗ.

За результатами НДР надруковано монографію «Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» (15,0 д. а.), авторами якої є всі наукові співробітники лабораторії педагогічних інновацій, керівником авторського колективу – кандидат педагогічних наук Г. Д. Щекатунова.

Логічним продовженням проведеного дослідження була тема НДР «Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу». Науковий керівник дослідження: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Термін виконання 01.2013р. – 12.2015р.

За результатами дослідження було підготовлено колективну монографію: Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: монографія / Л.А. Онищук, Д.О. Пузіков, К.В. Гораш, В.М. Зоц, О.В. Мушка, В.М. Лелюх, О.О. Прохоренко, В.Ю. Варава, М.В. Миньківська / за наук. ред. Д.О. Пузікова. – К., 2015. – 362 с.

У монографії розглянуто теоретичні та технологічні основи комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. На основі аналізу теорії і практики інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів розроблено та обґрунтовано теоретичну та факторно-критеріальну моделі, інструментарій та технологію комплексного оцінювання вказаного процесу. Визначено та обґрунтовано теоретичні засади управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу, які розглянуто як наукову складову проблеми, що досліджується. Представлено наукові розробки з організаційно-педагогічного супроводу комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.