У 2019 році Інститут педагогіки НАПН України уклав такі угоди:

  • «Про наукову співпрацю з Rezekne Academy of Technologies (Латвія, м. Резекне)» від 14.06.2019 р., реєстраційний номер установи 3146001444;
  • «Меморандум про співпрацю з авторизованим міжнародним екзаменаційним центром Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre» (ліцензія № UA009).
  • Серед світових тенденцій інтерес науковців Інституту педагогіки був зосереджений на дослідженні стандартів освіти, стандартів розвитку педагогічної діяльності учителів, рамкам ключових компетентностей, практиці підручникотворення, технологіям здійснення порівняльних досліджень PISA тощо.

У 2019 році Інститут педагогіки приймав іноземні делегації

Взяв участь у міжнародній конференції «Проблеми сучасного підручника» представник Громадської організації «Генаральна асоціація вчителів Румунії» («Asociația Generală a Învățătorilor din România») Віорел Долгу. Обговорено сучасні проблеми освіти України й Румунії та можливі спільні проєкти у цій сфері. Зосереджено увагу на підручниках для шкіл з румунською мовою навчання.

Відбулася зустріч із представниками Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан): завідувачем кафедри педагогіки, психології та мов, кандидатом педагогічних наук, доцентом Гулноз Курбановою і викладачем кафедри педагогіки, психології та мов Машхур Юлдашевою.

У рамках проведення міжнародного форуму до 100-річчя Вальдорфської педагогіки Інститут педагогіки відвідали Йост Шірен, професор, доктор, декан відділу освіти Аланус Університету (Німеччина), М. Міхаель Цех, професор, доктор, Інститут дидактики Аланус Університету, Центр педагогічних досліджень м. Кассель (Німеччина), член Міжнародної Ради Вальдорфської / Штайнер освіти «Гаазьке Коло» при Педагогічній Секції Гьотеануму (Швейцарія), Еллен Ниманн, член Ради Батьків землі Берлін-Бранденбург, Федеральної Конференції батьків та Європейської мережі батьків Штайнер / Вальдорфських шкіл, Торстен Цібель, менеджер Вальдорфської школи Франкфурта-на-Одері, член Європейської мережі батьків Штайнер / Вальдорфських шкіл.

Під час Форуму проаналізовано тенденції розвитку вальдорфської педагогіки в Україні та світі; обговорено перспективи наукових педагогічних досліджень; презентовано українське видання збірки наукових компаративних досліджень із вальдорфської педагогіки; проведено дискурси щодо ролі батьків в формуванні освітньої політики; здійснено ознайомлення з експериментальним закладом освіти, що працює за вальдорфською педагогікою у м. Києві.

У 2019 році наукові співробітники здійснили закордонні відрядження

15 травня 2019 р. завідувач відділу порівняльної педагогіки О.І. Локшина у складі делегації від України взяла участь у 21-му засіданні зазначеного Програмного комітету, яке проходило у Брюсселі (Королівство Бельгія), у Директораті з досліджень та інновацій Європейської Комісії. На засіданні обговорювалися питання затвердження змін до Рамкової програми на 2020 р., перспектив функціонування Національних контактних пунктів, результатів конкурсів в рамках Комітету.  

З 10 по 13 жовтня 2019 р. з метою участі в Міжнародній науковій конференції «Роль вчителя в реалізації освітніх політик» («Cadrul didactic – promotoral politicilor educaționale») виїжджали до Молдови Т. М. Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи, та С. О. Науменко, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (відрядження за кошти установи). Т. М. Засєкіна на пленарному засіданні конференції представила інформацію про досвід участі наукових працівників Інституту педагогіки НАПН України в розробленні змісту та навчально-методичного забезпечення реалізації реформи «Нова українська школа», наукові результати фундаментальних та прикладних досліджень актуальних проблем вітчизняної педагогічної науки та освітньої практики, що становлять основу реформування вітчизняної загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу.

На секційному засіданні виступила з доповіддю про досвід розроблення інтегрованого курсу «Природничі науки» для старшої профільної школи, результати педагогічного експерименту щодо запровадження цього курсу в закладах загальної середньої освіти в Україні.

Взяла участь в обговоренні питань щодо використання європейського досвіду організації інтегрованих курсів. Обговорила з представниками Інституту педагогічних наук Республіки Молдова напрями і перспективи продовження наукової співпраці та її організаційно-нормативного забезпечення, можливості реалізації спільних наукових проєктів і програм, зокрема, щодо продовження в наступному році Договору про співробітництво, організації у 2020 році спільної наукової конференції, наукового стажування працівників Інституту педагогіки НАПН України.

С. О. Науменко під час закордонного відрядження ознайомила учасників конференції з особливостями організації науково-дослідної роботи відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти та науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України та шляхами її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду функціонування подібних структурних підрозділів. Виступила на секційному засіданні з доповіддю «Особливості використання тестових технологій в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти в Україні». Взяла участь в обговоренні питань щодо використання європейського досвіду запровадження зовнішнього незалежного оцінювання здобувачів базової середньої освіти. Обговорила з представниками Інституту педагогічних наук Республіки Молдова можливості розширення наукової співпраці, зокрема, щодо стажування наукових працівників, організації у 2020 році спільної наукової конференції, підготовки статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, створення спільних фахових друкованих видань.

З метою продовження співпраці з освітніми установами Республіки Узбекистан щодо обміну освітніми програмами підвищення фахового рівня науково-педагогічних працівників, науковим співробітником профільного навчання В. П. Чудаковою під час відрядження (за запрошенням зарубіжних колег) у період 7–25 травня 2019 року проведено низку авторських науково-методичних семінарів і тренінгів у м. Ташкенті та м. Бухарі.

У 2019 році завершено роботу проєкту (третій /останній/ етап), розпочатого в 2016 році за модулем «Україна – ЄС: транскультурні порівняння в освітніх дослідженнях» за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+».

У 2019 році згідно з робочим планом проєкту було проведено такі заходи:

  • Робочою групою (проф. Топузов О. М., проф. Калініна Л. М., проф. Локшина О. І., проф. Заболотна О. А., доц. Джурило А. П) було вичитано Модуль, що містить 116 навчальних годин. Частину годин було вичитано у формі Літньої школи для аспірантів «Проблеми Євроінтеграції в педагогічних дослідженнях» (23.05.2019 – 3.06.2019).
  • Проведено міжнародну конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» (30.05.2019).
  • Видано посібник «Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» розміщено на Open Educational Recourses https://www.oercommons.org/courseware/module/55606.
  • До Європейської Комісії подано підсумковий звіт про реалізацію проєкту.

Пометун О. І. залучена як член команди, експерт та тренеру міжнародному проєкті:EU Association Lab та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen arbeit (GIZ) «Стале споживання для молоді».

Інститут педагогіки організував і провів 2 запланованих на 2019 рік міжнародних заходи, включені до плану НАПН України: міжнародна конференція «Проблеми сучасного підручника» та «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації». Окремими відділами й науковими співробітниками (включаючи сумісників) організовано спільно із зарубіжними партнерами 12 заходів, за результатами яких підготовлено відповідні збірники матеріалів. Всього співробітники Інституту взяли участь у 146 міжнародних заходах.

Наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури брали участь у міжнародному стажуванні: Бакуліна Н. В., у рамках міжнародного науково-методичного семінару «Освітній простір» з питань формальної та неформальної освіти національних меншин і міжнародного форуму «Алеф» з проблем єврейської освіти в діаспорі й Ізраїлі, яке відбулось з 25 березня – 9 квітні 2019 року; Фідкевич О.Л. взяла участь у тренінгу з наставництва у програмах з багатомовної освіти (16 годин), співорганізованому МОН України та офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин на підтримку експерименту МОН «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» в Італії, м. Больцано, 24–25 жовтня 2019 року.

Науковці Інституту педагогіки є членами редакційних колегій: двоє співробітників (у тому числі один сумісник) є членами редакційних рад вітчизняних і зарубіжних наукових періодичних видань, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection; 8 співробітників (включаючи сумісників) – у 20 інших зарубіжних виданнях.

Позитивно відзначаючи виконання основних завдань і функцій Інституту педагогіки у забезпеченні розвитку та налагодження наукових зв’язків зі спорідненими науковими установами інших держав, слід розширити проведення спільних наукових досліджень та реалізацію наукових проєктів і програм на грантовій основі.