У 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко) спільно із Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Польсько-українською науково-дослідницькою лабораторією психодидактики імені Я. А. Коменського, Брестського державного університету БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Вищою школою професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща), Гродненським державним університетом імені Янки Купали (Білорусь), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Жешувським університетом (Польща), Казахським національним педагогічним університетм ім. Абая (Казахстан), Публічним інститутом «Тракайський центр просвіти» (Литва), Тракайським центром розвитку дорослих (Литва) було організовано і проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (21–22 травня 2021 р.). Учасники конференції: О. М. Петрук, О. В. Онопрієнко, Н. М. Бібік, В. О. Мартиненко, О. В. Вашуленко, Н. П. Листопад, Т. С. Павлова.

У 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України (відділ порівняльної педагогіки) спільно із НАПН України, Institutul de Științe ale Educației Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova було організовано проведення V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації», яка відбулася 27–28 травня 2021 р.

У 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України (відділ дидактики та відділ міжнародних зв’язків та наукової співпраці) було організовано Міжнародну науково-практичну Інтернет конференцію «Світ дидактики: дидактика у сучасному світі» (21−22.09.2021 р.). Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України; Міністерство освіти і науки України; Відділення загальної середньої освіти НАПН України; Інститут педагогіки НАПН України; відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Республіка Латвія); LUMEN Conference Center (Румунія); Cankiri University (Туреччина); Kirsehir Ahi Evran University (Туреччина); Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Формат роботи конференції: пленарне засідання, тематичні круглі столи. Напрями роботи:теорія і методологія сучасних дидактичних процесів; психолого-дидактичні проблеми організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства; тенденції розвитку сучасної дидактики: зарубіжний досвід; трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття: дистанційне та змішане навчання; формальна, неформальна, інформальна освіта; інноваційні підходи, технології, методики, методи, прийоми і засоби навчання. Міжнародну науково-практичну конференцію «Світ дидактики: дидактика у сучасному світі» було проведено англійською й українською мовами. Модератором пленарного засідання виступив завідувач відділу дидактики О. В. Малихін. Модераторами конференції були Н. О. Арістова, Р. А. Попов, С. В. Алєксєєва. Модератори  тематичних круглих столів: Л. М. Калініна, Н. О. Арістова, Л. В. Шелестова, А. В. Коллі-Шамне, О. В. Барановська, О. П. Кравчук, Т. В. Коноваленко, Т. В. Тарасенко, М. О. Загорулько, І. Д. Ліпчевська.

Зі збірником матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світ дидактики: дидактика у сучасному світі» (21−22.09.2021 р.), присвяченої 30-ій річниці Незалежності України та 95-ій річниці від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України, можна ознайомитися за наступним покликанням https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk-Svit-dydaktyky-sayt.pdf

У 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України продовжено роботу в межах проєкту «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+» (термін дії проєкт 01.09.2020  р.−31.08.2023 р.). Більш детальну інформацію про проєкт можна отримати за наступним покликанням https://etest.org.ua/

Також у 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України продовжено наукову співпрацю з Rezekne Academy of Technologies (Латвія, м. Резекне) /реєстраційний номер установи 3146001444/ згідно угоди, укладеної в 2019 році (від 14.06.2019 року).Інститут педагогіки НАПН України виступив співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Society. Integration. Education», яку було проведено 28-29 травня 2021 року (м. Резекне, Латвія) О. В. Малихін, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики – співголова організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції (SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. May 28−29, 2021, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia); О. В. Малихін, доктор педагогічних наук, професор, Н. О. Арістова, доктор педагогічних наук, професор – члени наукового комітету міжнародної науково-практичної конференції «Society. Integration.Education» (May 28−29, 2021, Rezekne, Latvia), які  здійснювали рецензування наукових статей, поданих до наукового журналу «Society. Integration. Education», який входить до наукометричної бази Web of Science.

У 2021 році відділом міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України продовжено співпрацю з авторизованим міжнародним екзаменаційним центром Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre (ліцензія № UA009) відповідно до Меморандуму про співпрацю з авторизованим міжнародним екзаменаційним центром Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre, укладеному в 2019 році. Співпраця спрямована на підготовку до складання міжнародних Кембриджських екзаменів працівників інституту. У межах співпраці в Інституті педагогіки НАПН України активно функціонує «Центр підготовки», що є суголосним Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  23.03.2016 р. № 261.

Протягом 2021 року продовжено співпрацю з Lumen Association (Румунія) (№ 56 від 06.02.2020), яка є однією з провідних науково-дослідних установ, що забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Західній Європі та є засновником 10 наукових видань (3 з яких входять до наукометричної бази даних Web of Science). У межах зазначеної співпраці завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці на рівні відділів Інститут педагогіки НАПН України Н. О. Арістова та завідувач відділу дидактики О. В. Малихін здійснювали рецензування статей до наукових журналів “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences”, “Роstmodern Openings” (Web of Science), “Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” (Web of Science) та є членами редакційної ради наукового журналу “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” – науковометричні бази: (ERIH PLUS, CEEOL, J-GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus).

На рівні наукових відділів у 2021 році Інститутом педагогіки НАПН України здійснювалася активна апробація результатів досліджень шляхом їх оприлюднення, обговорення на міжнародних науково-практичних заходах (конференції, виставки, форуми, методологічні семінари, педагогічні симпозіуми), а також шляхом участі в міжнародних проєктах,  програмах стажування та курсах підвищення кваліфікації.

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

У межах проєкту «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+» (термін дії проєкту 01.09.2020 р.−31.08.2023 р.) співробітниками відділу було розроблено програми підвищення кваліфікації для вчителів «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (90 годин) у межах модуля Жана Моне (№ 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2020–2023); організовано й проведено «Літню школу для вчителів математично-природничого циклу» (14 червня – 20 червня 2021 р.). Організаторами заходу стали: Інститут педагогіки НАПН України – О. М. Топузов; відділ економіки та управління загальною середньою освітою – Л. М. Калініна.

Також протягом 2021 року співробітники відділу взяли участь у 8-ми міжнародних науково-практичних заходах. Такими заходами стали:

 1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20−21 травня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: Калініна Л. М., Малюга М. М., Лісова Н.І., Онаць О. М., Попович Л. М., Чижевський Б. Г., Калініна Г. М.
 2. V Міжнародна наукова конференція «Педагогічна Компаративістика і міжнародна освіта» – 2021 : Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації (27–28 травня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: Калініна Л. М., Малюга М. М., Лісова Н.І., Онаць О. М., Попович Л. М., Чижевський Б. Г., Калініна Г. М.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (21−22 вересня 2021 р., м. Київ), присвяченої 30-ій річниці Незалежності України та 95-ій річниці від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України. Учасники конференції: Калініна Л. М., Саух І. В., Малюга М. М., Лісова Н.І., Онаць О. М., Попович Л. М., Чижевський Б. Г., Калініна Г. М.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова освіта: традиція і сучасність» (28 жовтня 2021 р.). Учасники конференції: Б. Г. Чижевський.
 5. III Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» (28 жовтня 2021 р.). Учасники конференції: Б. Г. Чижевський.
 6. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації!» до 30-річчя Незалежності України (18−22 серпня 2021 р.). Учасники конференції: Б. Г. Чижевський.
 7. X Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти» (10 листопада 2021 р.. Учасники конференції: І. В. Саух.
 8. XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (25 березня 2021 р.). Учасники конференції: Б. Г. Чижевський.

Відділ дидактики Протягом 2021 року міжнародне наукове співробітництво відділу дидактики провадилося шляхом організації й участі співробітників у рецензуванні статей до міжнародних видань, які індексуються в науковометричних базах даних (Web of Science), у міжнародних науково-практичних заходах, зокрема, міжнародних науково-практичних конференціях, виставках. Співробітниками відділу взято участь у 26 міжнародних науково-практичних конференціях, проведених в Україні та за кордоном. Такими заходами стали:

– Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника» (20−21 травня 2021 року, м. Київ, Україна). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова, Л. В. Шелестова,О. П. Кравчук, О. В. Барановська.

– Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Світ дидактики:  дидактика у сучасному світі» (21−22 вересня 2021 р.). Учасники конференції: О. М. Топузов, О. В. Малихін, С. В. Алєксєєва, Н. О. Арістова, Л. В. Шелестова, О. П. Кравчук, О. В. Барановська.

– Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (21 травня 2021 р.). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова, Л. В. Шелестова, В. І. Кизенко, С. В.Алєксєєва, О. П. Кравчук, О. В. Барановська.

– 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technology development» (24−26 січня 2021 р.). Учасники конференції: В. І. Кизенко.

– Міжнародна науково-практична конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення» (12 лютого 2021 р.). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова, О. В. Барановська.

– 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice  of Science: Key Aspects» (19−20 February, 2021, Rome, Italy). Учасники конференції: С. В. Алєксєєва.

– 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific practice: modern and classical research methods» (26.02.2021 р.). Учасники конференції: С. В. Алєксєєва.

– International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» (26–27.02.2021 р., Riga, Latvia). Учасники конференції: С. В. Алєксєєва.

– IX International Scientific and Practical Conference Innovative technologies in science and education (04–06.03.2021 р., Jerusalem, Israel). Учасники конференції: О. В. Барановська.

– 7-ма Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technology development» (21–23.03.2021 р.). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова.

– V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (31.03–02.04.2021 р., м. Харків). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова.

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані» (23.04.2021 р., Херсон-Ужгород-Конін). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми обдарованості особистості» (20.05.2021 р.). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи» (20.05.2021 р., м. Тернопіль). Учасники конференції: В. I. Кизенко, О. В. Малихін, Н. О. Арістова.

– V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (21.05.2021 р.). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– V Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (27–28.05.2021 р.). Учасники конференції: О. В. Малихін, С. В. Алєксєєва, Н. О. Арістова.

– 15th International Scientific Conference «Society. Integration. Education» 28−29.05.2021 р., м. Резекне, Латвія). Учасники конференції: О. М. Топузов, О. В. Малихін, Н. О. Арістова.

– XXVIII Міжнародна науково-практична конференція «Trends in science and practice of today» (01–04.06.2021 р.», м. Анкара, Туреччина). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– 13th International Scientific and Practical Conference «Environment. Technology. Resources» (17−18.06.2021 р., м. Резекне, Латвія). Учасники конференції: О. В. Малихін, Н. О. Арістова.

– International Scientific and Practical Conference «Innovations in the field of higher and professional education in the context of digital transformation» (19.06.2021 р., Varna, Bulgaria). Учасники конференції: С. В. Алєксєєва, Н. О. Арістова.

– 1st International scientific and practical conference «Topical issues of modern science, society and education» (8−10.08.2021 р., Kharkiv, Ukraine). Учасники конференції: О. В. Барановська.

– V Міжнародна науково-практична конференція «Scientific community: interdisciplinary research» (26−28.08.2021 р., Гамбург, Німеччина). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– International Scientific and Practical Conference «Single educational space in the conditions of digital transformation» (September 17, 2021, Pula, Croatia). Учасники конференції: С. В. Алєксєєва.

– 4th International scientific and practical conference «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» (25−27.09.2021 р., Berlin, Germany). Учасники конференції: О. В. Барановська.

– VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice» (2−5.11.2021 р., м. Варна, Болгарія). Учасники конференції: Л. В. Шелестова.

– Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (25.11.2021 р.). Учасники конференції: О. В. Малихін; Н. О. Арістова; С. В. Алєкєєва; Р. О. Попов; О. В. Барановська; Л. В. Шелестова, В. І. Кизенко.

Також у 2021 року співробітники відділу дидактики взяли участь в Міжнародній виставці «Сучасні  заклади освіти» (31.03–02.04.2021 р.). Організаторами міжнародної виставки були компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Співробітниками відділу (О. В. Малихiн, О. В. Барановська, О. П. Кравчук В. І. Кизенко, Л. В. Шелестова) підготовлено експертні висновки про якість конкурсних робіт у тематичній номінації «Упровадження державних стандартів освіти».

Відділ порівняльної педагогіки За звітний період міжнародне наукове співробітництво відділу порівняльної педагогіки відбувалося у форматі організації міжнародних науково-практичних заходів, виступів наукових співробітників відділу на міжнародних заходах, що проходили в Україні та за кордоном, а також участі в міжнародних програмах стажування. Співробітниками відділу порівняльної педагогіки було організовано проведення V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (27–28 травня 2021 р., м. Київ), спільно із НАПН України, Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Institutul de Științe ale Educației Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Учасники конференції: О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, О. О. Максименко, Н. В. Нікольська, О. М. Шпарик.

Співробітниками відділу взято участь у 9-х міжнародних науково-практичних конференціях (у тому числі 2 – організованих Інститутом педагогіки та 7 – організованих іншими установами), а саме:

– V Міжнародній конференції «Проблеми сучасного підручника» (20−21 травня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: С. М. Кравченко.

– V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (21–22 вересня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: О. І. Локшина, О. З. Глушко.

 • Міжнародна науково-практична конференція  «Підприємництво в умовах кризи COVID-19 – урок на майбутнє» / «Entrepreneurship in the COVID-19 Crisis – Lesson for Future» (19 березня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: А. П. Джурило.
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» (1516 квітня 2021 р., м. Тернопіль). Учасники конференції:  О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, О. О. Максименко, Н. В. Нікольська, О. М. Шпарик.
 • IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (16 квітня 2021 р., м. Умань). Учасники конференції: О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, О. О. Максименко, Н. В. Нікольська, О. М. Шпарик.
 • VІІМіжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (20–21 квітня 2021 р., м. Суми). Учасники конференції: О.І. Локшина, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, О. О. Максименко, О. М. Шпарик.
 • Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021» (23–24 квітня 2021 р., м. Чернігів). Учасники конференції: О. І. Локшина, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, О. О. Максименко, О. М. Шпарик.
 • II Міжнародній конференції «International Conference on History, Theory and Methodology of Learning ICHTML 2021» (12–14 травня 2021 р., м. Кривий Ріг). Учасники конференції: О. І. Локшина.
 • V Міжнародна науково-практична конференція УАДО «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» (24 червня 2021 р., м. Київ) Учасники конференції: О. І. Локшина, А. П. Джурило, Н. В. Нікольська.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (16–17 листопада 2021 р., м. Суми). Учасники конференції: О. І. Локшина.

Співробітниця відділу порівняльної педагогіки С. М. Кравченко (сертифікат підвищення кваліфікації XI-12190293846-21) взяла участь у міжнародних курсах підвищення кваліфікації «Research Methods Course», 1 лист. 2021 р., European Academy of Sciences & Research, EASR Hamburg, Germany (сертифікат підвищення кваліфікації XI-12190293846-21).

Відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України Протягом 2021 року співробітниками відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України було організовано і проведено 2-і міжнародні науково-практичні конференції, 1 міжнародний методологічний семінар та 1 міжнародний педагогічний симпозіум:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми обдарованості особистості» (20–21 травня 2021 р.). Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Жешувський університет (Польща), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан), Публічний інститут «Тракайський центр просвіти» (Литва), Тракайський центр розвитку дорослих (Литва). Учасники конференції: О. М. Петрук, О. В. Онопрієнко, Н. М. Бібік, В. О. Мартиненко, О. В. Вашуленко, Н. П. Листопад, Т. С. Павлова.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (21–22 травня 2021 р.). Організатори: Інститут педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Жешувський університет (Польща), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан), Публічний інститут «Тракайський центр просвіти» (Литва), Тракайський центр розвитку дорослих (Литва). Учасники конференції: О. М. Петрук, О. В. Онопрієнко, Н. М. Бібік, В. О. Мартиненко, О. В. Вашуленко, Н. П. Листопад, Т. С. Павлова.
 • Міжнародний методологічний семінар «Перехід на 12-річну модель освіти: досвід і перспективи» (19 травня 2021 р., м. Астана, Республіка Казахстан). Організатори: Академія педагогічних наук Республіки Казахстан імені Ібрая Алтинсарина, Інститут педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти імені О. Я. Савченко), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. (Учасники заходу: О. В. Онопрієнко).
 • Міжнародний педагогічний симпозіум «Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice» / «Професіоналізація вчителів: психо-соціально-педагогічні тенденції та реалії» (14 травня 2021 р., м. Кишинів, Молдова). Організатори: Міністерство освіти, культури і науки Республіки Молдова, Інститут педагогіки НАПН України, Галацький університет «Dunărea de Jos» (Румунія), Молдовський державний університет, Кишинівський державний педагогічний університет «Ion Creangă», Тираспільський державний університет, Кагульський державний університет «Bogdan-Petriceicu Hasdeu». (Учасники заходу: О. М. Петрук).

Відділ історії та філософії освіти У 2021 році впівробітники відділу історії та філософії освіти взялі участь у 48 міжнародних науково-практичних конференціях (у тому числі в 30 міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном).

Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти У 2021 році співробітники відділу взяли участь у 18 міжнародних науково-практичних та наукових конференціях. Також у 2021 року співробітники відділу виступили співорганізаторами 2-х міжнародних науково-практичних конференцій, а саме:

 • ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції«Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», яка відбувалося онлайн (20 травня 2021 р., м. Тернопіль);
 • ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету«Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (12–13 травня 2021 р., м. Кропивницький).

Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури У 2021 році міжнародна діяльність відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури провадилася шляхом участі його співробітників у міжнародних науково-практичних заходах та проєктах.

Протягом 2021 року співробітниками відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури взято участь у 9 (1- співорганізатори) міжнародних конференціях та організовано 1-й міжнародну координаційну зустріч – 1 (співорганізатори):

1. Міжнародна конференція, присвячена 30-річчю ВААДу України (формат проведення – онлайн, 14 січня 2021 р.).

2. Міжнародний семінар: «Педагогічні проблеми формування сучасного фахівця: досвід ЄС» (м. Бая-Маре, Румунія, 15.02–26.03.2021 р.).

3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти та науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти»  (м. Конні-Ужгород-Херсон, 23 квітня 2021 р.).

4. Міжнародна міжвузівська інтернет-конференція «Україна моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (м. Київ, 20 травня 2021 р.).

5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (м. Київ, 20−21 травня 2021 р.).

6. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (м. Київ, 2728 травня 2021 р.)ю

7. Міжнародна конференція з нагоди 25-ї річниці Гаазьких рекомендацій ВКНМ ОБСЄ (м. Київ –Гаага-Брюсель, 7 червня 2021 р.).

8. Міжнародний семінар «Презентація результатів всеукраїнського експерименту «Розвиток багатомовності школярів і дітей: європейський досвід в українському контексті» (м. Київ, 23 червня 2021 р.).

9. II Міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання» (м. Івано-Франківськ, 28 жовтня 2021 р.).

10. Міжнароднакоординаційна зустріч учасників проєкту Ради Європи «Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів, та мов меншин в Україні» (11 жовтня 2021 р.).

Завідувач відділу Н. І. Богданець-Білоскаленко і співробітники відділу О. Л. Фідкевич, З. О. Кондур є консультантками міжнародного проєкту «Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» за ініціативи та підтримки Міністерства освіти і науки України спільно з Ради Європою (2021р.). Упровадження проєкту відбувається в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 рр. Проєкт базується на конкретних рекомендаціях двох органів моніторингу Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Відділ навчання географії та економіки У 2021 році міжнародна діяльність відділу навчання географії та економіки здійснювалася шляхом участі його співробітників у міжнародних громадських організаціях і комітетах, а також участі в міжнародних науково-практичних конференціях. Л. А. Покась є членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні» та членом європейської організації викладачів. Т. Г. Назаренко –  членкиня програмного комітету I International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020- 2021).

Співробітниками відділу взято участь у 12 міжнародних науково-практичних конференціях, які проходили в Україні:

1. Міжнародна науково-практична конференція ГО «Львівська педагогічна спільнота» «Психологія та педагогіка: необхідність в пливу науки на розвиток практики в Україні». Учасники конференції: А. О. Логінова.

2. Міжнародна науково-практична конференція (20−21 травня 2021 р., Переяслав) «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації». Учасники конференції: А. О. Логінова.

3. Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи» (8 квітня 2021 р., Харків). Учасники конференції: А. О. Логінова, А. О. Сидоренко.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації (Дніпро, 12 березня 2021 р.)». Учасники конференції: Назаренко Т. Г.

5. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (22−23 лютого 2021 р., м. Полтава). Учасники конференції: Назаренко Т. Г.

6. Міжнародної науково-практичної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації» (20−21 травня 2021 р., м. Переяслав). Учасники конференції: Назаренко Т. Г.

7. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання).

8. Міжнародна науково-практична конференція «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації» (20−21 травня 2021 р., м. Переяслав). Учасники конференції: Назаренко Т. Г.

9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20−21 травня 2021 р.). Учасники конференції: Л. А. Покась, А. О. Логінова, А. О. Сидоренко.

10. І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації». Учасники конференції: В. С. Яценко.

11. ІV Міжнародна науково.-практична конференція присвяченої 70-річчю Льотної академії НАУ «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (12−13 травня 2021 р., м. Кропивницький). Учасники конференції: В. С. Яценко, Н. О. Гончарова, О. Часнікова, В. О. Надтока.

12. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (21−22 вересня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: В. С. Яценко.

Відділ навчання іноземних мов У звітному році наукові співробітники відділу іноземних мов узяли участь у 23-х міжнародних науково-практичних конференціях (у тому числі в Україні – 8, за кордоном – 5). Міжнародні конференції в Україні:

         1. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення. 12 лютого 2021 р., м. Дніпро (учасники конференції: Горошкін І. О.).

         2. Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації. 12 березня 2021 р., м. Дніпро (учасники конференції: Горошкін І. О.).

         3. Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти. 16–17 січня 2021 р., м. Львів (учасники конференції: Полонська Т. К.).

         4. Тенденції забезпечення якості освіти. 22 січня 2021 р., м. Дніпро (учасники конференції: Полонська Т. К.).

         5. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень. 27 серпня 2021 р., м. Київ (учасники конференції: Полонська Т. К.).

         6. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень. 10 вересня 2021 р., м. Одеса (учасники конференції: Полонська Т. К., Редько В. Г.).

         7. Якість освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору. 01 жовтня 2021 р., м. Дніпро (учасники конференції: Редько В. Г.).

         8. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. Березень 2021 р., м. Ужгород-Херсон (учасники конференції: Редько В. Г.).

Також співробітники відділу взяли участь у ХІІІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (20–22 жовтня 2021 р., м. Київ) у номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти». За розробку «Комплект дидактичних і методичних засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» автори (Редько В. Г., Полонська Т. К., Пасічник О. С., Горошкін І. О.) отримали золоту медаль ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021».

Відділ математичної та інформатичної освіти У 2021 році міжнародна діяльність відділу здійснювалася шляхом участі його співробітників у міжнародних науково-практичних заходів (конференції, кругли столи, виставки), у наукових асоціаціях та шляхом рецензування статей для міжнародних журналів «Universal Journal of Educational Research» (Scopus, США), «American Journal of Educational Research» (США), «Science and Education a New Dimension» (Index Copernicus, Угорщина). Так, співробітниця відділу Н. А. Тарасенкова є членкинею наукової асоціації «European Association for Research on Learning and Instruction» (EARLI), Belgium (з 2010 р.); наукового товариства «Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe», Hungary (з 2012 р.); наукової асоціації Association of the Professors of Slavonic Countries, Bulgaria (з 2013 р.); наукової асоціації «Українська асоціація дослідників освіти» (з 2017 р.).

У звітному році співробітники відділу взяли участь у 12 міжнародних заходах (у тому числі 1 включеному до плану роботи Інституту педагогіки НАПН України; 4 – співорганізатором яких був Інститут педагогіки, де виступили співробітники відділу; 1 – міжнародній виставці; 1 – міжнародній конференції за кордоном):

1.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20–21 травня 2021 р., Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ). У роботі конференції взяли участь усі співробітники відділу.

2.І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (22−23 лютого 2021 р., м. Полтава). Учасники конференції: Лапінський В. В., Семко Л. П.

3.VI Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technologi development» (20−22 лютого 2021, м. Київ, Україна). Учасники конференції: Семко Л. П.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (5–10 липня 2021 р., м. Івано-Франківськ, Україна). Учасники конференції: Завадський І. О.

5. XІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (16 листопада 2021 р., м. Кропивницький).

6. Круглий стіл «Шкільна базова математична та інформатична освіта в умовах сьогодення» в рамках заходів ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті (22 жовтня 2021 р.). Учасники заходу: М. І. Бурда, Д. В. Васильєва, О. П. Вашуленко, В. В. Волошена, І. О. Завадський.

7. Сучасні досягнення в науці та освіті XVI Українсько-Ізраїльська наукова конференція (1−8 листопада 2021 р., Нетанья, Ізраїль).

8. Круглий стіл «Математична освіта в гімназії: якою їй бути» в межах заходів ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (01 квітня 2021р.). Учасники заходу: М. І. Бурда, Д. В. Васильєва, О. П. Вашуленко.

9. ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021) (9−10 квітня 2021 р., м. Черкаси).

10. ІІІ Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ плюс-2021» (м. Суми, 11−12 листопада 2021 р.).

11. Круглий стіл «Математична освіта в гімназії: якою їй бути» у межах заходів ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (01 квітня 2021 р.). Учасники заходу: М. І. Бурда, Д. В. Васильєва, О. П. Вашуленко.

12. Міжнародна конференція «Mathematics education in changing world» (14−15 жовтня 2021 р., В’єтнам).

Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Протягом 2021 року співробітниками відділу взято участь у 14 Міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» (м. Київ, 24−26 січня 2021 р.); «Світова наука: проблеми, перспективи та інновації» (м. Торонто, Канада, 27−29 січня 2021 р.); «Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову» (м. Хмельницький, 19 лютого 2021 р.); «Наука і техніка» (м. Мюнхен, Берлін, 23 лютого 2021 р.); «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (м. Кропивницький, 12−13 травня 2021 р.), яка присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету; «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021 р.); «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи» (м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.); «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 20−21 травня 2021 р.); «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVІІІ Каришинські читання) (м. Полтава, 27−28 травня 2021 р.); «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (м. Київ, 28 трав. 2021 р.); «Обдаровані діти – скарб нації» (м. Київ, 18–22 серпня 2021 року); «Наукова освіта: традиція і сучасність» (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.); «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.).

Відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти У 2021 році наукові співробітники відділу взяли участь у 16 міжнародних науково-практичних заходах (у тому числі 12 – за кордоном; 4 – в  Україні):

1. 6-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні тенденції сучасних наукових досліджень» (17–19 січня 2021 р., м. Мюнхен, Німеччина). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

2. 5-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта: проблеми, перспективи та інновації» (4−6 лютого 2021 р., м. Кіото, Японія). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

3. I International Scientific and Theoretical Conference «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation» (12 лютого 2021 р., м. Піза, Італія). Учасники конференції: А. В. Гривко.

4. 8-ма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ науки та інновацій» (10−12 березня 2021 р., м. Лондон, Великобританія). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

5. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Результати сучасних наукових досліджень та розробок» (4−6 квітня, 2021 р., м. Мадрид, Іспанія). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

6. 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Education: Problems, Prospects and Innovations» (May 26−28, 2021, Kyoto, Japan).

7. ІІ International Scientific and Practical Conference «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends» (28 травня 2021 р.). Учасники конференції: А. В. Гривко.

8. I International Scientific and Theoretical Conference «The current state of development of world science: characteristics and features» (June 4, 2021, Lisbon, Portuguese Republic).

9. 10-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (15−17 серпня 2021 р., м. Рим, Італія). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

10. 5-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародні наукові інновації в житті людини» (17−19 листопада, 2021 р., м. Манчестер, Великобританія). Учасники конференції: Л. С. Ващенко.

11. XII Міжнародна науково-практична конференція «About modern problems in science and ways to solve them» (06−08 грудня 2021 р., м. Грац, Австрія). Учасники конференції: Т. О. Лукіна.

12. VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» (19−21 грудня 2021. р., м. Берлін, Німеччина). Учасники конференції: Т. О. Лукіна.

13. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи». (14 травня 2021 р., м. Київ, Україна). Учасники конференції: Т. О. Лукіна.

14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20−21 травня 2021 р., м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки, Україна). Учасники конференції: Т. О. Лукіна, А. В. Гривко, С. О. Науменко (співдоповідач С. Г. Головко).

15. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації». (27−28 травня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: С. О. Науменко.

16. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (21−22 вересня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, Україна). «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі». Учасники конференції: Т. О. Лукіна, С. О. Науменко.

Відділ навчання української мови і літератури У 2021 року співробітники відділу навчання української мови і літератури стали співорганізаторами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 13−15 травня 2021 р., м. Запоріжжя (відділ – співорганізатори). (Учасники: Бондаренко Н.В., Галаєвська Л.В., Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Попова Л.О., Новосьолова В.І.).

Протягом 2021 року співробітника відділу взяли участь у 6-ти міжнародних науково-практичних конференціях (3 – міжнародні конференції, проведені за кордоном; 14 – міжнародні конференції, проведені в України):

1. Міжнародна науково-практична конференція  «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», 10–12 лютого 2021 р., Велика Британія, м. Лондон. (Учасники: Бондаренко Н.В.)

2. Міжнародна науково-практична конференція «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD», 17–19 лютого 2021 року, США, м. Бостон. (Учасники конференції: Бондаренко Н.В.)

3. Міжнародна науково-практична конференція  ««DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL SOCIETY», 28–29 травня 2021 року, Республіка Польща, м. Катовице. (Учасники конференції: Бондаренко Н.В.)

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника», 20-21 травня 2021 року, м. Київ.

(Учасники конференції: Бондаренко Н.В., Галаєвська Л.В., Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Попова Л.О., Новосьолова В.І.)

5. Міжнародна науково-практична конференція «Якість освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору», м. Дніпро, 30 вересня, 2021 р.

6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання», 28 жовтня 2021 року в Івано-Франківськ. (Виступ на тему «Увага до особистості в компетентнісно орієнтованій методиці навчання української мови учнів ЗЗСО».

7. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації» (12 березня 2021 р., м. Дніпро). Учасники конференції: Т. О. Яценко.

8. Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» (19 березня 2021 р., м. Хмельницький). Учасники конференції:  Т. О. Яценко, О. А. Слижук.

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» (26 березня 2021 року, м. Харків). Учасник конференції: О. А. Слижук.

10. Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти» (23 квітня 2021 р., м. Конін (Польща), Ужгород, Херсон). Учасники конференції: Т. О. Яценко, О. А. Слижук.

11. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13–15 травня 2021 р., м. Запоріжжя). Учасники конференції: Т. О. Яценко, С. О. Дячок.

12. Перша міжнародна науково-практична конференція «Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи» (28–29 травня 2021 р., м. Запоріжжя)» Учасники конференції: Т. О. Яценко, О. А. Слижук.

13. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації» (18–19 серпня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: С. О. Дячок.

14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (21–22 вересня 2021 р., м. Київ). Учасники конференції: Т. О. Яценко, О. А. Слижук, С. О. Дячок.

15. Міжнародна наукова конференція Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях» (23–24 вересня 2021 р., м. Бердянськ). Учасники конференції: О. А. Слижук.

16. ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 22 жовтня 2021 р., м. Київ. Учасники конференції: Т. О. Яценко.

17. ХІІ Міжнародні Чичерінські читання«Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (м. Львів, 28–29 жовтня 2021 р.). Учасники конференції: О. А. Слижук.

Співробітниця відділу Слижук О. А. взяла участь:

 • у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з МОН України та Академією української преси (з жовтня 2019 р.). Результат: сертифікат про представлення досвіду викладання інфомедійної грамотності онлайн;
 • в онлайн-школі «Digital-trainer: антитіла до інфодемії (практичні онлайн-інструменти для дистанційного навчання медіаграмотності)» (9–11 березня 2021 р.). Організатори: Академія української преси за підтримки Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу» (Німеччина). Результат: сертифікат про проходження курсу;
 • у програмі міжнародного триетапного підвищення кваліфікації педагогічних працівників «EдМандри-Швеція: вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського освітнього досвіду» (онлайн-навчання та підготовка методичного портфоліо – порівняльного дослідження шведської й української систем освіти) (квітень–травень 2021 р.). Організатори: ГО «Edcamp Ukraine», Міністерство освіти і науки Швеції. Результат: сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації. Більш детальну інформацію про програму можна отримати за наступним покликанням https://edway.in.ua/uk/mpk/21/detail/;
 • у міжнародній програмі підвищення кваліфікації (вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle» (31 травня – 07 червня 2021 р.). Організатори: Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Люблін, Польща), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Київ, Україна). Результат: сертифікат учасника Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle», що відповідає вимогам міжнародних стандартів;
 • у програмі підготовки тренерів з медіаграмотності (17–20 серпня 2021 р.). Організатори: Академія української преси за підтримки Харківської філії Фонду Конрада Аденауера (Німеччина). Результат: сертифікат про проходження курсу та здобуття кваліфікації «Тренер з медіаграмотності»;
 • пройшла навчання в «Осінній школі творців сучасних освітніх матеріалів для Нової української школи» (листопад–грудень 2021 р.) у рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), який фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, ЄС і спрямований на підтримку Нової української школи (триває);
 • пройшла навчання на фінсько-українському курсі «Новий український підручник. Методи та інструментарій оцінювання якості навчальної літератури для нової української школи» (січень–травень 2021 р.) у рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), який фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, ЄС і спрямований на підтримку Нової української школи. Результат: сертифікат про проходження курсу.

Відділ суспільствознавчої освіти Співробітники відділу взяли участь у 12 міжнародних науково-практичних конференціях, а також у проєктах міжнародних організацій, а саме:

 • у проєкті організації GIZ (Німеччина) «EU Assosiation Lab» як експерт з підготовки матеріалів для учнів «Школярам про стале споживання» (О. І. Пометун – експерт, член команди);
 • у проєкті «Climate and Environmental Education for Primary Schoolers», що реалізує Local Сooperation Fund (Embassy of Finland in Ukraine) та Всеукраїнська ГО «Жива планета» (О. І. Пометун – експерт, автор-розробник навчальних матеріалів, тренер);
 • у щорічній зустрічі (заочна форма проведення) Орхуських центрів під егідою ОБСЄ (23‑24 вересня 2021 року, м. Відень, Австрія;
 • у Сьомій Сесії Наради Сторін Орхуської Конвенції під егідою ЄЕК ООН (18-21 жовтня 2021 року, м. Женева, Швейцарія).

Відділ інновацій та стратегій розвитку освіти У 2021 році міжнародна діяльність відділу інновацій та стратегій розвитку освіти провадилася шляхом участі його співробітників у міжнародних науково-практичних конференціях, онлайн засіданнях Міжнародної Ради Вальдорфської \ Штайнер Освіти «Гаазьке Коло» при Педагогічній Секції Дорнох (Швейцарія); а також шляхом проходження онлайн стажування. Так, у  2021 році співробітники відділу взяли участь в 11 міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема:

1. Міжнародна онлайн конференція викладачів Вальдорфських шкіл на базі Кассельського відділення Аланус Університету (Німеччина) 26 березня – 01 квітня 2021. (268 учасників з 37 країн). «Формування індивідуальності молодої людини у курсі навчальних предметів старшої школи». Учасники конференції: О. І. Мезенцева.

2. Internationale Konferenz der Waldorf/Steinerschulen (Haager Kreis) (Міжнародна конференція Вальдорфських/Штайнер шкіл (Гаазьке Коло)). О. І. Мезенцева – участь в онлайн засіданні (13 травня 2021 р., м. Дорнох, Швейцарія).

3. Участь у V Міжнародній конференції педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації 27−28 травня 2021 р, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України.

4. Участь у XI Міжнародній  науково-практичної конференції «Actual Trends of Modern Scientific Research» (6−8 червня 2021 р, Мюнхен, Німеччина). Учасники конференції: І. О. Климчук.

5. Участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції «Fundamental and Applied Research in the Modern World» (9−11 червня 2021 р., м. Бостон, США). Учасники конференції: І. О. Климчук.

6.Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції до Дня науки України «Проблеми сучасного підручника» (20−21 травня 2021 р., м. Київ).Учасники конференції: С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус, К. В. Гораш, І. О. Климчук.

7. Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (21−22 вересня 2021 р.). Учасники конференції: С. Е. Трубачева, Т. Ф. Алєксєєнко, О. В. Чорноус.

8. Участь у Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (09−10 жовтня  2021 р. на базі Криворізького державного педагогічного університету). Учасники конференції: Т. М. Мішеніна.

9. Участь у Міжнародній конференції з історії, теорії та методології навчання (15−17 жовтня 2020 р., на базі Криворізького державного педагогічного університету). Учасники конференції: Т. М. Мішеніна.

10. Участь у Міжнародній науковій конференції «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» – X (31 березня 2021 р. на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького). Учасники конференції: Т. М. Мішеніна.

11. Участь у Міжнародній онлайн конференції викладачів Вальдорфських шкіл на базі Кассельського відділення Аланус Університету (Німеччина) «Формування індивідуальності молодої людини у курсі навчальних предметів старшої школи», в якій взяли участь 268 учасників з37 країн (26 березня–01 квітня 2021 р.). Україну представляла Олена Мезенцева, співголова Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні, науковий співробітник лабораторії інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Співробітники відділу взяли участь в онлайн засіданні Міжнародної Ради Вальдорфської \ Штайнер Освіти «Гаазьке Коло» при Педагогічній Секції Дорнох (13 травня 2021 Швейцарія). Україну представляла Олена Мезенцева, співголова Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні, науковий співробітник лабораторії інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України.

У 2021 році співробітники відділу взяли участь у міжнародній програмі онлайн стажування в США за програмою «Тенденції в освіті і соціальній роботі в США. Вища освіта: соціокультурний вимір» (5–16 квітня 2021 р., Чікаго, Іллінойс). Організатори: International Cultural Education Agency (міжнародна агенція культурного обміну та освіти) (ICEA); University of Illinois at Chicago. Учасник стажування: Т. Ф. Алєксєєнко.