Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
Інституту педагогіки НАПН України,
від 18 жовтня 2021 р., протокол № 12

Положення
про науково-експертну раду вченої ради
Інституту педагогіки НАПН України

1. Загальні положення

1.1. Науково-експертна рада вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (далі – рада) – це спеціальний дорадчо-консультативний орган, що створюється відповідно до Положення про вчену раду, схваленого рішенням вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 7 від 22.04.2013 р.), затвердженого директором Інституту педагогіки НАПН України (далі – Інституту).

1.2. Робота ради здійснюється на основі Положення про вчену раду Інституту, даного Положення і плану роботи вченої ради Інституту.

2. Завдання Науково-експертної ради

2.1.Основними завданнями науково-експертної ради є:

2.1.1. Здійснення науково-педагогічної експертизи рукописів наукових, виробничо-практичних та навчальних видань, що підготовлені в рамках діяльності Інституту педагогіки НАПН України, з погляду їх відповідності державним освітнім стандартам, сучасним методам навчання і виховання, інноваційним освітнім та інформаційним технологіям, науково-методичним, психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним та іншим вимогам щодо створення відповідного виду літератури, дотримання норм академічної доброчесності; виконання поточних доручень вченої ради Інституту.

2.1.2. Надання рекомендацій щодо видання наукової продукції наукових працівників Інституту.

3. Структура Науково-експертної ради

3.1. Склад ради формується з членів вченої ради Інституту, а також провідних вчених Інституту з відповідної галузі знань, які не входять до складу вченої ради.

3.2. Персональний склад ради схвалюється рішенням вченої ради Інституту і затверджується наказом директора терміном на 5 років.

3.3. Зміни до складу ради, зумовлені виробничою необхідністю, упродовж зазначеного періоду можуть вноситися директором Інституту на підставі рішення вченої ради.

3.4. До участі в роботі ради у разі потреби епізодично за згодою можуть залучатися фахівці інших установ, викладачі закладів вищої освіти, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

3.5. Наказом директора із членів ради призначаються голова та секретар ради.

4. Організація роботи Науково-експертної ради

4.1. Діяльність ради здійснюється у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції. Засідання ради оформлюються протоколами. Веде засідання голова ради.

4.2. Для здійснення науково-педагогічної експертизи автор (автори) рукопису подають до ради такі документи:

– витяг з протоколу засідання відділу (де вказується назва і вид рукопису, відомості про автора/авторів, оцінка рукопису з точки зору актуальності та новизни дослідження);

– рукопис в одному паперовому примірнику та в електронному форматі;

– рецензії двох фахівців у відповідній галузі знань (для методичних рукописів обов’язковою є рецензія вчителя-практика, для бібліографічних покажчиків – працівника наукової бібліотеки) (у двох примірниках);

– довідка про об’єкти права інтелектуальної власності під час виконання наукового дослідження (для планових рукописів).

– довідка про перевірку рукопису на плагіат (особливо для монографій, що подаються на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук) (вітається).

4.3. У процесі підготовки до розгляду поданого рукопису голова ради визначає з членів ради або залучених інших фахівців одного експерта для оцінки його змісту.

4.4. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням на основі рекомендацій та висновку експерта, що містяться в рецензіях. Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.

4.5. Протокол засідання щодо прийнятого рішення ради підписують голова і секретар ради та подають його вченому секретареві Інституту не пізніше як за тиждень до засідання вченої ради.

4.6. Рішення ради є підставою для ухвалення відповідного рішення вченою радою Інституту стосовно кожного рукопису. 4.7. Один раз на рік (в кінці календарного року) голова ради інформує вчену раду Інституту про проведену роботу.