ORCID

Дічек Наталія Петрівна, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Коло наукових інтересів: історія української та зарубіжного освіти, методологія історико-педагогічних досліджень, педагогічна персоналістика, зарубіжне макаренкознавство, питання філософії освіти.

Творчий шлях. Учитель математики і англійської мови ЗОШ № 130  м. Києва (1977–1982), аспірантка відділу історії педагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1982–1985), молодший (1985–2003, старший (1986), провідний (2003) науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки  АПН України. З 2004 р. і донині  –  завідувач відділу історії педагогіки (з 2018 р. – відділ історії та філософії освіти) Інституту педагогіки НАПН  України.

За роки керування відділом (лабораторією) було успішно виконано 6 колективних наукових досліджень: 2007-2009 рр. – «Розвиток новаторських навчально-виховних закладів в Україні (кінець ХІХ-ХХ ст.)»; 2010-2012 рр. – «Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в історії української школи (кінець ХІХ- перша третина ХХ ст.)»; 2013-2015 рр. – «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)»; 2016-2018 рр. – «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»; 2019-2021 рр. (у процесі завершення) – «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності (1991-2017)». Результатом виконання наукових досліджень стало видання однойменних колективних монографій і навчальних посібників, 2 з цих монографій здобули другі премії НАПН України (2013 р. та 2020 р.).

Серед особистих здобутків – монографія «А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій» (2005), співавторство у 12 колективних монографіях і навчальних посібниках, співавторство у виданнях «Педагогічний словник» (2001), «Енциклопедія освіти» (2008; 2021). За роки роботи в Інституті опублікувала 287 наукових статей у фахових виданнях України. Загалом має 345 публікацій, 2 з них у виданнях, що належать до  наукометричних баз Scopus  та WoS.

Упровадження результатів наукових досліджень здійснюється шляхом щорічної організації і проведення відділом низки всеукраїнських масових науково-практичних заходів, присвячених вшануванню внеску видатних українських педагогів, а також обговоренню актуальних питань педагогічної науки. З 2018 р. запроваджено проведення щорічних тематичних конференцій із загальною назвою «Історія та філософія освіти в незалежній Україні», за результатами яких підготовлено і вже видано 3 збірники матеріалів конференцій. 

Окремим видом наукової діяльності є підготовка докторів PhD  в умовах аспірантури  (Інститут педагогіки НАПН України;  Київський університет імені Бориса Грінченка). Результатом керівництва підготовкою фахівців вищої наукової кваліфікації став успішний захист кандидатських дисертацій 9 аспірантами (з 2009 по 2021 рр.). Ще одним видом наукової діяльності є участь у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань.

Заслужений діяч науки і техніки України (2016) нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України  (2011), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2006), Почесними знаками НАПН України «Ушинський К.Д.» (2009), «Григорій Сковорода» (2018), медаллю Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «М. П. Драгоманов» (2013), медаллю Інституту педагогіки НАПН України «М. Д. Ярмаченко» (2018).