ORCID

Загородня Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Коло наукових інтересів: історія становлення та розвитку освіти в Україні, компаративістика у сфері освіти, диференціація змісту освіти старшокласників, професійна підготовка фахівців в закладах вищої освіти, реформування шкільної освіти, профільна школа.

Творчий шлях. 1993 р. закінчила Ровенський державний педагогічний інститут, спеціальність – російська мова та література. 1996 р. – Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність – українська мова та література. 2008 – Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність – практичний психолог. 2012 р. здобула  науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 2017 р. – вчене звання доцента кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом. 2020 р. захистила докторську дисетацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

1987 –1990 рр. – вчитель російської мови та літератури у СШ №11 – м.  Спаськ-Дальній, Приморський край.
1992–1999 рр. – вчитель української мови та літератури у СШ №2 – м. Радивилів, Рівненської обл.
1999–2001 рр. – ТОВ “Інтелком”, інженер відділу маркетингу – м. Рівне.
2003–2004 рр. – вчитель-куратор Українського гуманітарного ліцею Університету ім. Т.Г.Шевченка – м.Київ.
2004–2019 – викладач гуманітарних дисциплін Приватного вищого навчального закладу “Коледж міжнародної торгівлі” – м. Київ.
2012–2016 – доцент кафедри суспільних та педагогічних дисциплін УДУФМТ, викладач педагогічних та суспільних дисциплін (методика викладання у вищій школі, психологія, психологія бізнесу, основи педагогіки та психології, вища освіта та Болонський процес).
2016 – доцент Кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, викладач педагогічних та суспільних дисциплін (методика викладання у вищій школі, психологія, психологія бізнесу, основи педагогіки та психології, вища освіта та Болонський процес).
2016–2017 рр. – професор Кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП (викладач педагогічно – гуманітарного циклу дисциплін).
2017 – донині – провідний (головний з 2020) науковий співробітник  відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки  НАПН України.

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, у тому числі Scopus та WoS, а також фахових виданнях України.