ORCID
google scholar

Атаманчук Вікторія Петрівна, головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, доктор філологічних наук.

Коло наукових інтересів: українська драматургія ХХ ст. у контексті когнітивного літературознавства; проблеми моделювання фікційної свідомості персонажа; трансдисциплінарні систем знань, проблеми цифрової гуманітаристики; світоглядні параметри формування особистості фахівця.

Творчий шлях. У 2003 р. з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література», у 2005 р. – одержала магістерський диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література, у 2012 р. одержала вчене звання доцента. 2020 р. – захистила докторську дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури.

2003-2004 рр. – працювала вчителем англійської мови у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 15.

2004-2009 роки – викладач кафедри англійської мови, а  з 2007 р. – старший викладач. Викладала «Практичний курс англійської мови» для студентів II, III, IV курсів спеціальності «Англійська мова».

2009-2017 роки  працювала на кафедрі історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 2009 р. – на посаді старшого викладача, з 2010 р. – на посаді доцента кафедри. Викладала курси для студентів напряму «Філологія»: «Історія української літератури» (ХХ ст.), «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Компаративістика», «Проблеми літературознавчого аналізу твору», «Українознавство», «Риторика», спецкурс «Біблія та українська література»; для студентів напряму «Журналістика»: «Історія зарубіжної літератури» (Античність. Середні віки і Відродження), «Історія української літератури».

2011-2013 роки одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2013-2017 роки була лауреатом дипломів переможця Європейсько-Азійських та національних першостей з наукової аналітики у галузях філологічних та педагогічних наук.

Травень 2012 р. брала участь у VIII обласному конкурсі науково-дослідних робіт у номінації «Гуманітарні НДР» (м. Хмельницький). За науково-дослідну роботу «Ідейно-художні пошуки в українській драматургії ХХ ст.» одержала диплом Хмельницької обласної ради.

Жовтень 2013 р. – нагорода ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки».

2014-2017 роки очолювала науково-дослідний центр огієнкознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Виконувала обов’язки відповідального редактора збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта».

2016 р. виконувала функції члена журі МАН України (2 рівень, Хмельницька обл.), рецензувала конкурсні роботи учнів-членів МАН України (секція «Літературна творчість»).

2016 р. нагороджена дипломом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за  визначні наукові досягнення у 2015 р.

У 2015-2016 роках виконувала обов’язки голови ради молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Організувала і провела 2 Всеукраїнських науково-практичних конференції молодих вчених; виконувала обов’язки відповідального секретаря і відповідального редактора збірників матеріалів конференцій молодих вчених.

2016 р. одержала грамоту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за активну наукову діяльність, сумлінне й творче виконання обов’язків голови Ради молодих вчених.

2017-2019 рр. – навчалася в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019-2021 рр. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2021 р. і до сьогодні – провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України».

З жовтня 2022 р. і до сьогодні – головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Участь у виконанні робіт з держбюджетних тем: «Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти» (2007-2009); «Управління процесами формування професійних компетенцій майбутніх вчителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції» (2010-2012); «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» (2013-2015); «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю» (2017); «Створення трансдисциплінарного середовища реалізації науково-освітніх дискурсів за творчою спадщиною Івана Франка» (2019-2020); «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на засадах концепції Нової української школи» (2021).

За результатами досліджень здійснено 212 публікацій, з них: 97 у фахових виданнях, 42 – у наукометричних (1 – у WoS), 43 – у закордонних; 6 – англомовних; 6 монографій (2 одноосібних монографії, 1 одноосібний розділ у колективній монографії, виданій у країні Євросоюзу, 3 розділи у колективних монографіях), 4 навчальних посібники (1 – із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).