Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ДІАЛОГ ІЗ СУЧАСНІСТЮ»

Організатори: Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Львівський національний університет імені Івана Франка, Рівненський державний гуманітарний університет, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Вельмишановні колеги!

З нагоди 300-річчя від дня народження видатного українського педагога, поета, філософа та богослова, духовного наставника українців, культурно-освітнього подвижника Григорія Савича Сковороди  (1722-1794) запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ДІАЛОГ ІЗ СУЧАСНІСТЮ», що відбудеться 20 жовтня 2022 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Напрями роботи науково-практичної конференції:

  • Творча спадщина Григорія Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу
  • Григорій Сковорода про сенс і цінності життя
  • Ідеї Григорія Сковороди у практиці роботи сучасних закладів освіти
  • Зарубіжний досвід дослідження і використання надбань Григорія Сковороди

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Регламент роботи: усна доповідь / презентація в онлайн форматі до 15 хв. Дискусії до 5 хв.

Платформу для дистанційного спілкування буде вказано додатково.

За підсумками конференції буде укладено електронний збірник тез із присвоєним бібліотечним індексом УДК та міжнародним стандартним книжковим номером ISBN, DOI.

Термін подання матеріалів до збірника до 15 жовтня (включно).

Вимоги до оформлення тез

Шрифт: Times New Roman, 14 пт.

Інтервал міжрядковий: одинарний.

Поля: 20 мм (з усіх сторін).

Обсяг: 3–5 сторінок.

Прізвище, ініціали: у правому верхньому кутку; 12 пт, прописними літерами, напівжирним курсивом.

Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто: у правому верхньому кутку; 12 пт, курсивом.

Назва: через 1 інтервал від попереднього рядка, по центру, прописними літерами, напівжирним курсивом.

Текст: через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині.

Список використаних джерел (за наявності): через 1 інтервал від попереднього рядка відповідно до ДСТУ 8302:2015, мовою оригіналу, 12 пт.

Посилання: у квадратних дужках [1, с. 54].

Без нумерації сторінок.

Автор несе відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, оригінальність тексту, достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення. Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів.

Тези, оформлені не згідно із зазначеними вимогам, не будуть надруковані.

Для участі у конференції необхідно до 15 жовтня 2022 року надіслати на електронну адресу kpom@udpu.edu.ua (в окремих файлах з назвами, наприклад: Симоненко_заявка, Симоненко_тези): заявку для участі у конференції (бланк заявки додається); текст тез (3–5 сторінок).

Контактні телефони:

Ткачук Лариса Василівна, к.пед.н., доцент (+38 067-909-09-06).

Ткачук Мирослава Михайлівна, к.пед.н., доцент (+38 067- 729-43-98).

Оформлення заявки на участь подане тут.