Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

23 грудня 2021 року

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Гоголь Наталії Валеріївни «Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти в історико-педагогічному вимірі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Гавриленко Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної і початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;

Йовенко Лариса Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Автореферат Гоголь Н. В.

Дисертація Гоголь Н. В.

Відгук Бондаренка Ю. І. на дисертацію Гоголь Н. В.

Відгук Гавриленко Т. Л. на дисертацію Гоголь Н. В.

Відгук Йовенко Л. І. на дисертацію Гоголь Н. В.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Загорулько Марини Олександрівни «Формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий керівник: 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Делікатна Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №80 Печерського району міста Києва.

Автореферат Загорулько М. О.

Дисертація Загорулько М.О.

Відгук Коваленко О.А. на дисертацію Загорулько М. О.

Відгук Делікатної Н.М. на дисертацію Загорулько М. О.