Автор: Арістова Н. О., Загорулько М. О.

Бібліографічний опис

Арістова Н. О., Загорулько М. О. Англійська мова: написання наукових праць. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Н. О. Арістова,
М. О. Загорулько. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 15 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-677-3-2023-14

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Англійська мова: написання наукових праць» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Предметом вивчення навчальної дисципліни є письмова комунікація англійською мовою академічного спрямування. В процесі вивчення дисципліни здобувачі наукового ступеня доктор філософії оволодівають знаннями та опановують уміннями написання наукових праць англійською мовою.

The curriculum of the discipline “English: Writing Scientific Papers” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training the third level of higher education of the field of knowledge: 01 “Education/Pedagogy” for the specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The subject of study of the academic discipline is written communication in English of an academic direction. In the process of studying the discipline, applicants for the degree of Doctor of Philosophy master the knowledge and skills of writing scientific papers in English.

Переглядів: 115

Завантажити