Автор: Малихін О. В., Британський П. А.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Британський П. А. Фандрейзинг в галузі освіти. Робоча програма
навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. В. Малихін, П. А. Британський.
[Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 16 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-694-0-2022-17

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Фандрайзинг в галузі освіти» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Фандрайзинг в галузі освіти» є: формування у здобувачів освіти системи знань з теорії та практики процесу залучення ресурсів на реалізацію проєкту; визначати тенденції фандрейзингової діяльності; формувати методику фандрейзингової діяльності та необхідне забезпечення; виокремлювати особливості функціонування фондів та грантових програм; формувати бюджет проєкту. Вивчення цієї дисципліни передбачає ознайомлення аспірантів з сучасними особливостями залучення грантового фінансування у відповідності до сучасних трендів міжнародної фандрейзингової діяльності.

The curriculum of the discipline “Fundraising in the Field of Education” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” in the specialty 011 Eeducational, Pedagogical Sciences”. The purpose of the academic discipline “Fundraising in the Field of Education” is: to form a system of knowledge among educational applicants on the theory and practice of the process of attracting resources for the implementation of the project; to determine trends in fundraising activities; to form the methodology of fundraising activities and the necessary provision; highlight the specifics of the functioning of funds and grant programs; form a project budget. The study of this discipline provides for familiarizing graduate students with the modern features of attracting grant funding in accordance with modern trends in international fundraising activities.

Переглядів: 58

Завантажити