Автор: Малихін О. В., Попов Р. А.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Попов Р. А. Філософія освіти і методологія освітніх досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. В. Малихін, Р. А. Попов. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 22 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-665-0-2022-22

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Філософія освіти і методологія освітніх досліджень» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Філософія освіти і методологія освітніх досліджень» є формування та розвиток у здобувачів освіти методологічної культури та науково-дослідницької компетентності, парадигми самостійного наукового мислення через засвоєння теоретичних та методологічних засад дослідження сучасної освіти.

The curriculum of the discipline “Philosophy of Education and Methodology of Educational Research” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” for specialty 011 “Educational, pedagogical sciences”. The aim of the discipline “Philosophy of Education and Methodology of Educational Research” is to form and develop methodological culture and research competence, paradigm of independent scientific thinking through acquiring theoretical and methodological knowledge of investigating present-day education among students.

Переглядів: 81

Завантажити