Автор: Засєкіна Т. М.

Бібліографічний опис

Засєкіна Т. М. Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Т. М. Засєкіна. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 15 с.

Анотація

Навчальна дисципліна «Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті» враховує систематизований комплекс головних закономірностей теорії формування змісту освіти та теорії навчання в сучасних умовах здобуття повної загальної середньої освіти та освіти впродовж життя. У змісті дисципліни розглянуті тенденції розвитку змісту освіти (зарубіжний і вітчизняний досвід), представлені дидактичні підходи до його конструювання. На основі психолого-педагогічного та соціологічного аналізу структури особистості, структури діяльності та структури освітнього процесу виділені основні компоненти змісту освіти, визначені їх функції та взаємозв`язки, що зумовлюють відповідні технології в освіті. Ознайомлення й оволодіння сучасними інноваційними технологіями в освіті відкриває широкі перспективи і нові можливості в освітньому процесі.

Course "Formation and development of educational content. Modern technologies in education" takes into account the systematized set of main laws of the theory of formation of the content of education and the theory of learning in modern conditions of obtaining a complete general secondary education and lifelong learning. In the content of the discipline the tendencies of development of the content of education (foreign and domestic experience) are considered, didactic approaches to its construction are presented. On the basis of psychological-pedagogical and sociological analysis of the structure of personality, structure of activity and structure of educational process the basic components of the maintenance of education are allocated, their functions and interrelations determining the corresponding technologies in education are defined. Acquaintance and mastering of modern innovative technologies in education opens wide prospects and new opportunities in the educational process.

Переглядів: 50

Завантажити