Автор: Арістова Н. О.

Бібліографічний опис

Арістова Н. О. Інноваційний контекст викладання та навчання в сучасних закладах освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Н. О. Арістова. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 20 с.

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний контекст викладання та навчання в сучасних закладах освіти» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» для спеціальності 014 Середня освіта. Метa навчальної дисципліни «Інноваційний контекст викладання та навчання в сучасних закладах освіти» полягає в формуванні в здобувачів системного уявлення про основи організації освітнього процесу в сучасних закладах освіти в контексті компетентнісно орієнтованої парадигми, методичні основи викладання та навчання в сучасних закладах освіти, організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в сучасних закладах освіти; практичні вміння і навички застосування найбільш ефективних традиційних та інноваційних методів викладання та навчання, а також планування, організації та аналізу різноманітних видів занять в сучасних закладах освіти.

The curriculum of the discipline “Innovative context of teaching and learning in modern educational institutions” is compiled in accordance with the educational and scientific program of the third level of higher education in the field of knowledge: 01 “Education/Pedagogy” for specialty 014 Secondary education. The purpose of the discipline “Innovative Context of Teaching and Learning in Modern Educational Institutions” is to form among PhD students a systematic understanding of the basics of organizing the educational process in modern educational institutions in the context of a competency-based paradigm, methodological foundations of teaching and learning in modern educational institutions, organizational and methodological support of the educational process in modern educational institutions; practical skills and abilities to apply the most effective traditional and innovative teaching and learning methods, as well as planning, organizing and analyzing various types of classes in modern educational institutions.

Переглядів: 69

Завантажити