Автор: Малихін О. В., Арістова Н. О., Попов Р. А.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Арістова Н. О., Попов Р. А. Іноземна мова та академічне письмо. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / О. В. Малихін, Н. О. Арістова, Р. А. Попов. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 23 с

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогічна» за спеціальністю 014 «Середня освіта». Мета викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо» полягає в досягненні здобувачами освіти навичок (мовних компетентностей) ефективного читання та розуміння іноземної (англійської) суспільно політичної та наукової літератури, академічного письма та наукового пошуку, спілкування у науковому середовищі, створення презентацій для міжнародних наукових конференцій, обговорення дисертаційних робіт у формі наукових презентацій з використанням технічних засобів; спілкування на актуальні теми міжнародного, культурологічного та наукового значення; сприйняття на слух побутового та наукового мовлення з адекватним реагуванням, враховуючи культуру носіїв іноземної (англійської) мови.

The curriculum of the discipline “Foreign Language and Academic Writing” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” for specialty 014 “Secondary Education”. The aim of the discipline “Foreign Language and Academic Writing” is to equip students with skills (language competence) of effective reading and understanding of foreign (English) social political and scientific literature, academic writing and scientific search, communication within the scientific environment, creation of presentations for international scientific conferences, discussion of dissertation works in the form of scientific presentations with the use of technical tools; communication on topical topics of international, cultural and scientific importance; perception of scientific speech with adequate response, taking into account the culture of native speakers of foreign (English) language.

Переглядів: 77

Завантажити