Автор: Бакуліна Н. В., Яковлева О. М.

Бібліографічний опис

Бакуліна Н. В., Яковлева О. М. Іврит : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти. Чернівці : Букрек, 2021. 128 с : іл.
Завантажити

Анотація

Підручник з мови іврит для 4 класу закладів загальної середньої освіти має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 4 класу закладів загальної середньої освіти від 16.01.2021 року № 53). Зміст підручника відповідає Державному стандарту початкової освіти (мовно-літературна освітня галузь, 2018 р. у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688), Концепції Нової української школи (2016) та Типовій навчальній програмі з мови іврит та читання для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, програми НУШ (наказ МОН України від 27.12.2018 року № 1461 та від 08.10.2019 року № 1273): Бакуліна Н. В., Фалеса І. Ю. Навчальна програма з мови іврит та читання для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою : програми Нової української школи. Цей підручник відповідає Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей». Обсяг змісту підручника адекватно співвідноситься з кількістю навчальних годин, рекомендованими базовим навчальним планом і навчальною програмою. Зміст підручника ґрунтується на особистісному та компетентнісно орієнтованому підходах до навчання, принципах дитино- та текстоцентризму й є логічним продовженням змісту, опанованого у 3 класі. Також робота з цим підручником сприяє реалізації інтегративного підходу до навчання, адже дає змогу здійснювати як внутрішньопредметну, так і міжпредметну інтеграцію змісту навчання. Він є оптимальним і для цілісного та системного розгортання освітнього матеріалу з урахуванням його необхідності та достатності для досягнення здобувачами освіти очікуваних результатів, визначених навчальною програмою з предмету. Структура підручника містить передмову, 12 розділів, які дозволяють опанувати програмовий матеріал з мови іврит, окремий розділ з літературного читання та зміст. Кожний розділ супроводжується тематичним словником. На форзацах розміщено пам’ятки для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності. Навчальні та допоміжні тексти створені авторами з урахуванням принципів науковості, доступності, систематичності, логічності та послідовності викладу навчальної інформації. Зміст навчальних текстів ґрунтується на вивченому матеріалі, а новий незнайомий матеріал не перевищує 15 % від загального змісту, що сприяє розвитку навичок прогнозування та здогадки. Водночас підручник містить навчальний матеріал для багаторазового повторення та його застосування в нових умовах. Наукові поняття викладено точно та зрозуміло відповідно до вікових психологічних особливостей учнів і рівня сформованості комунікативної компетентності з інших виучуваних мов, зокрема української й іноземної. Тексти завдань подано як українською, так і мовою іврит. Це сприяє й організації багатомовної освіти. Система орієнтування в підручнику містить знайомі та зрозумілі учням умовні позначення, шрифтові та кольорові виділення, схеми та таблиці, малюнкові словники, «чати» для здійснення різних видів комунікативної діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) та засвоєння мовних знань, виконання вправ і завдань різних типів, організації як самостійної освітньої діяльності, так і парної та групової роботи. Так, до кожної теми розроблено пропедевтичні, ввідні, тренувальні вправи, а також завдання творчого, ігрового та проблемно-пошукового характеру, у тому числі із логічним навантаженням, спрямованих на оволодіння учнями прийомами розумової діяльності – аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, диференціації, що дозволяє здійснювати індивідуальний і диференційований підходи до навчання відповідно до індивідуальних здібностей і пізнавальних можливостей учнів. Наявні у підручнику різноманітні вправи та завдання, розроблено з урахуванням засад педагогіки партнерства, що передбачає: співпрацю, співтворчість між учнями та вчителями; критичне осмислення ситуації; ситуації та питання для навчального діалогу; ситуації вибору і відповідальності; творче застосування набутих умінь у реальному житті. Окремі вправи готують учнів до читання неоголошених текстів мовою іврит. Опанування змістом підручника сприяє формуванню міжкультурної та культурологічної компетентності учнів, кращому усвідомленню взаємопроникнення та взаємовпливу мов і культур єврейського й українського народів. Для літературного читання в підручнику представлені автори літературних творів, які є відомими класиками сучасної ізраїльської дитячої літератури і народилися в Україні. Також матеріал підручника знайомить дітей з сучасним життям ізраїльських однолітків і пізнавальною інформацією про культурне єврейську спадщину. Поданий у підручнику навчальний матеріал, завдання й ілюстрації активізують емоційні процеси учнів, емпатію, рефлексію, підвищують мотивацію до вивчення мови іврит. Ілюстративний матеріал виконує функцію як самостійного, так і додаткового джерела інформації. Розроблений дизайнерський простір даного підручника сприяє комплексному розвитку когнітивних процесів учнів, емоційного інтелекту й естетичного смаку.

Переглядів: 287