Автор: Кафарський В. І., Чижевський Б. Г., Жиляєв І. Б.

Бібліографічний опис

Кафарський В. І., Чижевський Б. Г., Жиляєв І. Б. Конституційні механізми розвитку освіти в Україні: монографія / В. І. Кафарський, Б. Г. Чижевський, І. Б. Жиляєв ; під ред. канд. філософ. наук, док. юрид. наук, професора Кафарського В. І. ; Інститут педагогіки НАПНУ, Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-науковий інститут права ; Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2023. – 266 с.
https://doi.org/10.32405/978-617-8128-24-1-2023-266

Volodymyr Kafarskyi, Borys Chyzhevskyi, Ihor Zhyljaev Constitutional Mechanisms of Education Development in Ukraine: Monograph / edited by Candidate of Philosophical Sciences, Doctor of Legal Sciences, Professor Kafarskyi V. I. Kyiv-Rivne: Institute of Pedagogy of APSU, National University of Water and Environmental Engineering, Educational and Scientific Institute of Law. Ivano-Frankivsk : Suprun V.P., 2023. – 266 p.

Анотація

Аналітичні матеріали та юридичні висновки щодо забезпечення прав людини і громадянина в сфері освіти в Україні та в країнах Європейського Союзу. Для державних службовців, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, магістрів та аспірантів.

Analytical materials and legal conclusions regarding the provision of human and citizen rights in the field of education in Ukraine and in the countries of the European Union. For civil servants, scientific, scientific and pedagogical, pedagogical workers, master’s and postgraduate students.

Переглядів: 101

Завантажити