Автор: Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

Калініна Л. М. Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Л. М. Калініна. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 19 с.

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту» призначена для підготовки здобувачів освіти третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти та розроблена на засадах компетентнісних засадах відповідно до державної політики у галузі освіти. Вона містить перелік загальних і фахових компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня доктора філософії з освітніх, педагогічних наук програмні результати навчання, які він має повинен досягти. Програма базована на європейській стратегії розвитку освіти навчання впродовж життя. Структурно утворена з 2 змістових модулів, обсяг якої становить 1 кредит ЄКТС. Об’єктом вивчення є управлінська діяльність та здобути наукових шкіл менеджменту. Програма цілеспрямована на підготовку докторів філософії, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління освітою, створювати нові цілісних знання, професійно-освітні та управлінські практики, застосовувати методології наукової, управлінської та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Теоретичний зміст предметної області включає генезис розвитку, ідеї, здобутки класичних та сучасних наукових шкіл менеджменту в практичному дискурсі сфери освіти цифрового суспільства; законодавчо-правові основи та організаційно-правові засади управлінської діяльності в сфері освіти; інноваційний модус управління Нової Української школи.

The curriculum of the discipline "Methodological foundations of managerial activity and scientific schools of management" is intended for the training of students of the third (educational-scientific level) of higher education and was developed on the basis of competence principles in accordance with the state policy in the field of education. It contains a list of general and professional competences that a candidate for the degree of Doctor of Philosophy in educational and pedagogical sciences should master, as well as program learning outcomes that he should achieve. The program is based on the European strategy for the development of lifelong learning education. Structurally, it consists of 2 content modules, the volume of which is 1 ECTS credit. The object of study is managerial activity and obtaining scientific schools of management. The program is aimed at training doctors of philosophy capable of producing new ideas, solving complex problems in the field of educational management, creating new integral knowledge, professional-educational and management practices, apply methodologies of scientific, managerial and pedagogical activity, carry out own scientific research, the results of which have scientific novelty, theoretical and practical significance. The theoretical content of the subject area includes the genesis of development, ideas, achievements of classical and modern scientific schools of management in the practical discourse of the field of education of the digital society; legislative and legal foundations and organizational and legal foundations of managerial activity in the field of education; innovative mode of management of the New Ukrainian School.

Переглядів: 71

Завантажити