Автор: Ремех Т.О.

Бібліографічний опис

Ремех Т. О.  Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства : методичний посібник / Т. О. Ремех. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.

Анотація

Методичний посібник «Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства» призначений для вчителів основної школи, які викладають правознавство. Його створення є результатом майже десятирічних теоретичних досліджень та нагромадження автором досвіду навчання школярів правознавства. Посібник складається з трьох взаємопов’язаних розділів, які наскрізно пронизує компетентнісний підхід до навчання правознавства учнів основної школи, що визнано стрижневим підходом в Законі України «Про освіту» (2017 р.) та Основах стандарту Нової української школи. Перший розділ уналежнює теоретичні результати проведеного дослідження, формує теоретико-поняттєве розуміння специфіки навчання основ правознавства дев'ятикласників, розкриває сутність проблематики методичного посібника, окреслює такі методичні питання як: новітні підходи до цілевизначення в навчанні учнів основ правознавства; формування поняттєвого апарату учнів на уроках; реалізація міжпредметних та внутрішньокурсових зв’язків у предметі; особливості компетентнісно орієнтованого підручника із основ правознавства. У другому розділі посібника схарактеризовано методи навчання учнів 9 класу основ правознавства як-от пасивні, активні та інтерактивні. Показано зв'язок між застосуванням на уроках основ правознавства інтерактивних методів та реалізацією компетентнісного підходу до навчання учнів предмета. У розділі подано сильні й слабкі сторони кожної із груп методів, описано методику застосування методів на уроках із основ правознавства в 9 класі, визначено їх місце в компетентнісному уроці. До кожної групи методів наведено відповідні приклади. У розділі приділено увагу організації самостійної роботи учнів із основ правознавства. Третій розділ посібника містить детальну характеристику компетентнісно орієнтованого уроку з основ правознавства. В ньому описано структуру такого уроку, схарактеризовано мету, завдання та основні складники кожного його етапу. У розділі розглянуто та проілюстровано прикладами особливості організації й проведення практичних занять з основ правознавства, організація контролю знань і вмінь учнів із основ правознавства. Приділено увагу процедурам оцінювання учнів на компетентнісно орієнтованому уроці, наведено приклади інноваційних підходів до форм і методів оцінювання групової діяльності учнів, їхньої участі в дискусії, взаємооцінювання та самооцінювання учнів на уроках із основ правознавства. У розділі представлені авторські методичні розробки уроків з нового предмета – «Основи правознавства» (9 клас). Методичний посібник стане в пригоді вчителям правознавства, методистам правознавства, викладача і студентам педагогічних університетів, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Переглядів: 637

Завантажити