Автор: Ільченко В. Р., Головко М. В.

Бібліографічний опис

Ільченко В. Р., Головко М. В. Моделі сучасної шкільної природничої освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / В. Р. Ільченко, М. В. Головко. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 13 с.

Анотація

міст курсу розкриває специфіку моделей природничої шкільної освіти вітчизняної STEM-освіти та моделі освіти для сталого розвитку «Довкілля» – вітчизняного аналогу STEM-освіти; дає уявлення про основні природничо-наукові концепції як основу сучасної ПНКС; розкриває роль людини в біосфері, можливості формування в учнів високих рівнів інтелекту, рівнів соціальної зрілості та оздоровлення учнів.

The content of the course reveals the specifics of models of natural school education of domestic STEM-education and models of education for sustainable development "Environment" - the domestic analogue of STEM-education; gives an idea of the basic natural science concepts as the basis of modern PNKS; reveals the role of man in the biosphere, the possibility of forming in students high levels of intelligence, levels of social maturity and recovery of students.

Переглядів: 54

Завантажити