Автор: Калініна Л. М.

Бібліографічний опис

Калініна Л. М. Моделювання освітнього простору в закладі освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Л. М. Калініна. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 25 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-689-6-2022-24

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітнього простору в закладі освіти» призначена для підготовки здобувачів освіти третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти та розроблена на засадах компетентнісних і партнерських засадах людиноцентризму відповідно до державної політики в сфері освіти. Вона містить перелік загальних і фахових компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня доктора філософії з освітніх, педагогічних наук програмні результати навчання, які мають бути досягнуті під час вивчення дисципліни. Програма базована на європейській стратегії розвитку освіти навчання впродовж життя. Структурно утворена з 2 змістових модулів, обсяг якої становить 1 кредит ЄКТС. Об’єктом вивчення є освітній простір в сфері освіти та моделювання його інноваційного розвитку. Теоретичний зміст предметної області включає методологічно-філософські основи загальнонаукового феномену «освітній простір» в ракурсі відносності часу; специфіку освітнього простору у бінарні системі з середовищем у сфері освіти, різновиди простору та наукові основи їх класифікації; особливості безпечного освітнього середовища та умови його створення в закладах освіти; інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей; загальнонаукові підходи до моделювання простору в сфері освіти та його інтеграції в міжнародний освітній та науковий простори на засадах інтеграції здобутків різних галузей науки, критерії оцінювання ефективності функціонування та інноваційного розвитку освітнього простору та середовища; роль людини у загальному об’єктному, глобальному освітньому, соціокультурному та соцiотеxнологiчному видах просторів як відкритих системах.

The program of the discipline “Modeling of Educational Space in School” is intended for training applicants for Education of the Third (Educational and Scientific Level) Higher Education and is developed on the basis of competence and partnership principles of humancentrism in accordance with the state policy in the field of Education. It contains a list of general and professional competencies that an applicant for the degree of Doctor of Philosophy in Educational and Pedagogical Sciences should master program learning results that should be achieved during the study of the discipline. The program is based on the European Strategy for the Development of Lifelong Learning Education. It is structurally formed from 2 content modules, the volume of which is 1 ECTS Credit. The object of study is the Educational Space in the field of education and modeling of its innovative development. The theoretical content of the subject area includes the methodological and philosophical foundations of the general scientific phenomenon “Educational Space” from the perspective of the relativity of time; the specifics of educational space in a binary system with an environment in the field of Education, varieties of space and scientific bases of their classification; features of a safe Educational Environment and conditions for its creation in Educational Institutions; an inclusive Educational Environment for joint training, upbringing and development of educational applicants, taking into account their needs and capabilities; general scientific approaches to modeling the space in the field of education and its integration into the international educational and scientific spaces based on the integration of achievements of various branches of science, criteria for evaluating the effectiveness of functioning and innovative development of the educational space and environment; the role of man in the general object, global educational, socio-cultural and sociotechnological types of spaces as open systems.

Переглядів: 178

Завантажити