Автор: Онаць О. М.

Бібліографічний опис

Онаць О. М. Мотиваційний менеджмент і лідерство. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Онаць. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 25 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-681-0-2022-23

Анотація

Робоча навчальна програма курсу за вибором «Мотиваційний менеджмент і лідерство» розроблена у відповідності до освітньо-наукової програми «Теорія навчання в закладах загальної середньої і вищої освіти». Рівень вищої освіти - третій (освітньо- науковий). Освітній ступінь - доктор філософії. Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Кваліфікація - Доктор філософії у галузі освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Розроблена програма навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент і лідерство» складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1кредит за ЄКТС (лекції - 4год., семінарські заняття - 6 годин, самостійна робота – 20 годин. Форма контролю – залік). Вивчення навчальної дисципліни передбачено на третьому курсі у 5 семестрі. Метою навчальної дисципліни є розширення і поглиблення знань в галузі основ теорії і практики мотиваційного менеджменту і лідерства; формування у майбутніх докторів філософії компетентності з мотивації та розвитку лідерських якостей в управлінні з різними категоріями працівників освіти; формування методологічної, науково-методичної, викладацької та управлінської компетентностей, необхідних для здійснення ефективної професійної та науково-дослідної діяльності у сфері управління освітою тощо, які розкриваються в Модулі 1. Тема 1. Наукові засади мотиваційного менеджменту в системі управління освітою. Модуль 2. Тема 2. Лідерство: природа, стилі, підходи, поняття У програмі описано: теми лекцій та семінарських занять і питання для розгляду, тематику самостійних робіт – з розподілом навчальних годин, а також предметні компетентності, які мають бути сформовані в аспірантів (інтегральна, загальні, фахові), та програмні результати навчання, методи навчання і контролю, шкала балів, список основної та додаткової літератури.

The working curriculum of the elective course "Motivational Management and Leadership" is developed in accordance with the educational and scientific program "Theory of learning in institutions of general secondary and higher education". The level of higher education is the third (educational and scientific). Educational degree - doctor of philosophy. Field of knowledge - 01 Education/Pedagogy. Specialty 011 Educational, pedagogical sciences. Qualification - Doctor of Philosophy in the field of education, specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" The developed program of the study discipline "Motivational Management and Leadership" consists of two modules. 30 hours / 1 ECTS credit are allocated to the study of the academic discipline (lectures - 4 hours, seminar classes - 6 hours, independent work - 20 hours. Control form - credit). The study of the academic discipline is provided for in the third year in the 5th semester. The purpose of the academic discipline is to expand and deepen knowledge in the field of the basics of the theory and practice of motivational management and leadership; formation of future doctors of philosophy competence in motivation and development of leadership qualities in management with different categories of education workers; the formation of methodological, scientific-methodical, teaching and managerial competences necessary for the implementation of effective professional and research activities in the field of education management, etc., which are disclosed in Module 1. Topic 1. Scientific principles of motivational management in the education management system. Module 2. Topic 2. Leadership: nature, styles, approaches, concepts. The program describes: topics of lectures and seminar classes and questions for consideration, topics of independent works - with the distribution of study hours, as well as subject competences that should be formed in graduate students (integral, general, professional), and programmatic learning outcomes, learning methods and controls, a scale of points, a list of basic and additional literature.

Переглядів: 91

Завантажити