Автор: Арістова Н. О., Попов Р. А.

Бібліографічний опис

Арістова Н. О., Попов Р. А. Організація освітнього процесу в Україні та країнах Європейського Союзу в умовах непрогнозованих глобальних впливів. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Н. О. Арістова, Р. А. Попов. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 19 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-682-7-2022-20

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація освітнього процесу в Україні та країнах Європейського Союзу в умовах непрогнозованих глобальних впливів» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системного представлення досвіду країн ЄС та України щодо запровадження заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків екстреного переформатування традиційної організації освітнього процесу (класно-урочної в закладах загальної середньої освіти та лекційно-семінарської в закладах вищої освіти) у дистанційний і змішаний формати.

The curriculum of the discipline “Organization of the Educational Process in Ukraine and the European Union in the Context of Unpredictable Global Influences” is compiled in accordance with the educational and scientific program of the third level of higher education in the field of knowledge: 01 “Education/Pedagogy” for specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The purpose of the discipline is to form among PhD students a systematic comprehension of the experience of the EU countries and Ukraine in implementing measures aimed at minimizing the negative consequences of the emergency reformatting of the traditional organization of the educational process (classroom in general secondary education institutions and lecture-and- seminar in higher education institutions) into distance and mixed formats.

Переглядів: 46

Завантажити