Автор: Малихін О. В., Попов Р. А.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Попов Р. А. Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. В. Малихін, Р. А. Попов. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 20 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-668-1-2022-22

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті» є формування в здобувачів освіти системного уявлення про особливості організації та фінансування академічного, галузевого, вузівського та корпоративного секторів науки в Україні та за кордоном.

The curriculum of the discipline “Organizational and Project-based Research Activity” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” for specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The aim of the discipline “Organizational and Project-based Research Activity” is to form systemic comprehension of peculiarities of organizing and financing academic, sector-specific, university and corporative sectors of science in Ukraine and abroad among students.

Переглядів: 52

Завантажити