Автор: Малихін О. В., Попов Р. А.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Попов Р. А. Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / О. В. Малихін, Р. А. Попов. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 18 с.

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта». Метою навчальної дисципліни «Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті» є формування у здобувачів системне уявлення про особливості організації та фінансуванні академічного, галузевого, вузівського та корпоративного секторів науки в Україні та за кордоном.

The curriculum of the discipline “Organizational and Project-based Research Activity” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training of the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education” for specialty 014 “Secondary Education”. The aim of the discipline “Organizational and Project-based Research Activity” is to form systemic comprehension of peculiarities of organizing and financing academic, sector-specific, university and corporative sectors of science in Ukraine and abroad among students.

Переглядів: 49

Завантажити