Автор: Топузов О. М., Британський П. А.

Бібліографічний опис

Топузов О. М., Британський П. А. Освіта в парадигмі збалансованого (сталого) розвитку. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Топузов, П. А. Британський. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-695-7-2022-16

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Освіта в парадигмі збалансованого (сталого) розвитку» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Освіта в парадигмі збалансованого (сталого) розвитку» є: формування у здобувачів уявлення щодо парадигми збалансованого (сталого) розвитку; осягнення основних принципів, ідей, індикаторів цілей концепції збалансованості; розуміння ретроспективи розвитку концепції та її структурованості; формування усвідомлення про значення Цілей розвитку тисячоліття та 17 Цілей; усвідомлення основних змін освітніх систем країн світу у відповідності до глобальних ініціатив збалансованого (сталого) розвитку; осягнення особливостей функціонування закладів освіти та освітніх програм у відповідності до парадигми збалансованості; визначати закономірності розвитку освітніх систем постіндустріальних та високо економічно розвинутих країн світу в межах концепції збалансованості; ознайомлення з механізмами міжнародної співпраці в галузі освіти збалансованого (сталого) розвитку.

The curriculum of the discipline “Education in the Paradigm of Balanced (Sustainable) Development” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training the third level of higher education in the field of knowledge 01 “Education/Pedagogy” in the specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The purpose of the discipline “Education in the Paradigm of Balanced (Sustainable) Development” is: to form an idea of the paradigm of balanced (sustainable) development among applicants; to comprehend the basic principles, ideas, indicators of the goals of the concept of balance; to understand the retrospective of the development of the concept and its structure; formation of awareness of the importance of the Millennium Development Goals and 17 goals; awareness of the main changes in the educational systems of the world in accordance with global initiatives of balanced (sustainable) development; comprehension of the features of the functioning of Educational Institutions and Educational Programs in accordance with the paradigm of balance; to determine the patterns of development of educational systems of Post-Industrial and highly economically developed countries of the world within the framework of the concept of balance; familiarization with the mechanisms of international cooperation in the field of education of balanced (sustainable) development.

Переглядів: 50

Завантажити