Автор: Попов Р. А., Загорулько М. О.

Бібліографічний опис

Попов Р. А., Загорулько М. О. Освітні навички для педагогів 21 століття. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Р. А. Попов, М. О. Загорулько. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 15 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-678-0-2022-16

Анотація

Навчальна програма дисципліни «Освітні навички для педагогів 21 століття» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у аспірантів уявлень про процеси, пов’язаних із розвитком в педагогів ключових умінь 21 століття. Вивчення цієї дисципліни передбачає ознайомлення аспірантів з поглядами, викликами та майбутніми потребами освітян, які можуть виникнути у студентів та педагогів.

The curriculum of the discipline “Educational Skills for 21st Century Teachers” is compiled in accordance with the educational and scientific program of training the third level of higher education of the field of knowledge: 01 “Education/Pedagogy” for the specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The subject of study of the discipline is the formation of graduate students’ ideas about the processes associated with the development of key skills of the 21st century among teachers. Studying this discipline involves familiarizing graduate students with the views, challenges, and future needs of teachers that students and teachers may have.

Переглядів: 57

Завантажити