Автор: Локшина О. І.

Бібліографічний опис

Локшина О. І. Педагогічна компаративістика. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. І. Локшина. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 14 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-683-4-2022-15

Анотація

Робоча програма дисципліни «Педагогічна компаративістика» призначена для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, освітній ступінь «Доктор філософії», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика» є формування порівняльно-педагогічної компетентності дослідника – кваліфікованого фахівця, який/яка має високий рівень здатності і готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної, європейської і світової науки й освіти з використанням методології педагогічної компаративістики. Для викладачів та здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Освітній ступінь «Доктор філософії», Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки».

The work programme of the discipline “Comparative education” is designed to train the applicants for higher education of the third (educational and scientific) level, educational degree “Doctor of Philosophy”, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty: 011 “Educational, pedagogical sciences”. The aim of the discipline “Comparative education” is the formation of comparative education competence of a researcher – a qualified specialist who has a high level of ability and readiness for professional activity in the field of home, European and world science and education using the comparative education methodology. For teachers and applicants for higher education of the third (educational-scientific) level Educational degree “Doctor of Philosophy”, Field of knowledge 01 Education / Pedagogy, Specialty: 011 “Educational, pedagogical sciences”.

Переглядів: 104

Завантажити