Автор: Пометун О. І.

Бібліографічний опис

Пометун О. І. Методологія організації освітнього процесу в ЗЗСО. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / О. І. Пометун. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. –21 с.

Анотація

Зміст курсу «Методологія організації освітнього процесу в ЗЗСО» висвітлює нову методологію організації освітнього процесу, пов’язану з переходом до Нової української школи на засадах компетентісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів, розкриває особливості реалізації окремих компонентів освітнього процесу в його взаємозв’язках і закономірностях. Дає можливість сформувати у аспірантів здатність проектувати та здійснювати теоретично обґрунтований освітній процес на основі прогнозування його результатів.

The content of the course «Methodology of educational process organization in general secondary education institutions» highlights the new methodology of organization of the educational process associated with the transition to the New Ukrainian School on the basis of competence, learning in action and students` centered approaches, reveals the features of separate components of the educational process in its relationships and patterns. Creates the opportunity to form the graduate students` ability to design and implement a theoretically based educational process based on forecasting its results.

Переглядів: 82

Завантажити