Автор: Мельник Ю. С.

Бібліографічний опис

Мельник Ю. С. Прикладна спрямованість шкільної природничої освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Ю. С. Мельник. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 17 с.

Анотація

У змісті курсу обґрунтовано дидактичні засади реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти, що базуються на ідеї забезпечення відповідності змісту, методів та технологій навчання природничих предметів вимогам застосування здобутих знань на практиці; розкрито зміст, сутність і становлення принципу прикладної спрямованості та особливості його застосування в шкільній природничій освіті; описано дидактичну модель навчання шкільних природничих предметів на основі принципу прикладної спрямованості та обґрунтовано дидактичні умови її реалізації в освітньому процесі; запропоновано методику формування системи прикладних вправ та завдань з предметів природничого циклу в закладах середньої освіти II III ступенів, спрямованої на вироблення в учнів ціннісних орієнтацій, правильної поведінки стосовно енергоресурсів, власного здоров’я, навколишнього середовища, стосунків між людьми; розроблено технологію формування вмінь розв’язувати задачі прикладного змісту.

The content of the course substantiates the didactic principles of implementation of the applied orientation of school science education, based on the idea of ensuring compliance of the content, methods and technologies of teaching natural subjects to the requirements of applying the acquired knowledge in practice; the content, essence and formation of the principle of applied orientation and features of its application in school natural education are revealed; the didactic model of teaching school natural subjects on the basis of the principle of applied orientation is described and the didactic conditions of its realization in the educational process are substantiated; proposed a method of forming a system of applied exercises and tasks in the natural cycle in secondary schools II III degrees, aimed at developing students' values, correct behavior in relation to energy, personal health, environment, human relations; developed technology for the formation of skills to solve problems of applied content.

Переглядів: 56

Завантажити