Автор: Алєксєєва С. В.

Бібліографічний опис

Алєксєєва С. В. Публікаційна активність і наукометричні бази даних. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / С. В. Алєксєєва. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-679-7-2022-20

Анотація

Вивчення навчальної дисципліни «Публікаційна активність і науковометричні бази даних» сприятиме ознайомленню аспірантів з міжнародною практикою наукометричних досліджень, використанню науковометричних баз даних для авторських досліджень. Основними завданнями навчальної дисципліни «Публікаційна активність і науковометричні бази даних» є опанування методологічних знань, теоретичних положень наукометрії, ознайомлення з її інструментарієм; оволодіння професійними знаннями щодо роботи із різними наукометричними платформами та базами даних, підготовка до наукових публікацій; набуття навичок ефективної комунікації, використання послуг провідних видавців наукової продукції; розвиток публікаційної активності, академічної доброчесності; формування креативності, інноваційності, позитивного ставлення до наукових досліджень, здатність до комплексу заходів, дій у реалізації стратегії розвитку професійної кар’єри та підвищеннях якісних показників наукової діяльності.

The study of the academic discipline "Publishing activity and scientometric databases" will help to acquaint graduate students with the international practice of scientometric research, the use of scientometric databases for authorial research. The main tasks of the discipline "Publishing activity and scientometric databases" are to master the methodological knowledge, theoretical principles of scientometrics, acquaintance with its tools; mastering professional knowledge of working with various scientometric platforms and databases, preparation for scientific publications; acquisition of effective communication skills, use of services of leading publishers of scientific products; development of publishing activity, academic integrity; formation of creativity, innovation, positive attitude to scientific research, ability to take a set of measures, actions in the implementation of the strategy of professional career development and improving the quality of scientific activity.

Переглядів: 49

Завантажити