Автор: З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич, Н. Бакуліна, А. Тамбовська

Бібліографічний опис

З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич, Н. Бакуліна, А. Тамбовська. Типова навчальна програма з ромської мови для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти / кол. авторів: З. Кондур, Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич, Н. Бакуліна, А. Тамбовська. Інститут Педагогіки НАПН України, НАПН України. [Електронне видання] – Київ, 2023. – 37 с.

Анотація

Типова навчальна програма з ромської мови для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» 2017 року, вимог Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, а також у відповідності до інваріантної складової Типових навчальних планів для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. Вона є складовою типової освітньої програми та базується на відповідних ключових Європейських компетентностях: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною українською та ромськоюмовами, спілкуватися іноземними мовами, застосовувати природничі науки і технології, використовувати математичні, інформаційно-комунікаційні, соціальні і громадянські, здоров‘язбережувальні, загальнокультурні і підприємницькі компетентності. У пояснювальній записці визначено мету, завдання, принципи добору змісту навчального матеріалу, методичні засади програми тощо. Відповідно до них визначено змістові лінії програми. Змістові лінії реалізовано через інтегровані курси такі як: 1 клас - «Практичний усний курс» (І семестр); «Навчання грамоти» (ІІ семестр); 2 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 3 клас – інтегрований курс навчальних предметів «Ромська мова», «Читання»; 4 клас – інтегрований курс навчальних предметів «Ромська мова», «Читання». Також у програмі представлено орієнтовну тематику текстів для слухання-розуміння, читання та говоріння відповідно до сфер спілкування. У типовій навчальній програмі з ромської мови для 1-2 класів визначено загальні та конкретні очікувані результати та зміст навчання І циклу навчання. Додатково подано ромську абетку.

The standard curriculum of the Romany language for grades 1–2 of general secondary education institutions was developed in accordance with the Law of Ukraine "On Education" of 2017, the requirements of the State Standard of Primary Education, approved by Resolution No. 87 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 21, 2018, as well as in accordance to the invariant component of the Standard curricula for institutions of general secondary education with instruction in the Ukrainian language. It is a component of a typical educational program and is based on relevant key European competences: the ability to learn throughout life, to communicate in the state Ukrainian and Romany languages, to communicate in foreign languages, to apply natural sciences and technologies, to use mathematical, information and communication, social and civic, health-saving, general cultural and entrepreneurial competences. The explanatory note defines the purpose, tasks, principles of selection of the content of the educational material, methodological principles of the program, etc. In accordance with them, the content lines of the program are determined. Content lines are implemented through integrated courses such as: 1st class - "Practical oral course" (I semester); "Teaching literacy" (II semester); 2nd grade – integrated course "Teaching literacy"; 3rd grade – integrated course of academic subjects "Roma language", "Reading"; 4th grade – integrated course of academic subjects "Roma language", "Reading". Also, the program presents approximate topics of texts for listening-comprehension, reading and speaking according to the spheres of communication. In the typical study program for the Romani language for grades 1-2, the general and specific expected results and content of the study of the 1st cycle of study are defined. Additionally, the Roman alphabet is presented.

Переглядів: 29

Завантажити