Автор: Топузов О. М., Алєксєєва С. В.

Бібліографічний опис

Топузов О. М., Алєксєєва С. В. Розвиток професійної кар’єри в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. М. Топузов, С. В. Алєксєєва. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 22 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-688-9-2022-24

Анотація

Вивчення навчальної дисципліни «Розвиток професійної кар’єри в освіті» сприятиме ознайомленню аспірантів з практикою розвитку професійної кар’єри в освітній практиці й науковій вітчизняній та зарубіжній літературі. Такий підхід сприятиме опануванню змісту професійної кар’єри на концептуальних засадах наукових положень педагогіки, психології, теорії творчості, закономірностей і принципів в галузі освіти, що реалізується через стійке прагнення до побудови професійної кар’єри, професійної самореалізації, самоусвідомлення кар’єрної орієнтації, розширення кар’єроорієнтованих знань, спеціальних умінь, навичок, формування професійно важливих якостей.

The study of the academic discipline "Professional career in education" will contribute to the familiarization of graduate students with the practice of developing a professional career in educational practice and scientific domestic and foreign literature. This approach will contribute to mastering the content of a professional career on the conceptual basis of scientific provisions of pedagogy, psychology, theory of creativity, laws and principles in the field of education, which is realized through a persistent desire to build a professional career, professional self-realization, self-awareness of career orientation, expansion career-oriented knowledge, special abilities, skills, formation of professionally important qualities.

Переглядів: 70

Завантажити