Автор: Дічек Н. П.

Бібліографічний опис

Дічек Н. П. Становлення і розбудова української освіти у контексті цивілізаційного підходу. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Н. П. Дічек. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 24 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-671-1-2022-22

Анотація

У робочій програмі навчальної дисципліни «Становлення і розбудова української освіти у контексті цивілізаційного підходу» – 011 Освітні/педагогічні науки описано основні складники: мету і завдання дисципліни, окреслено інтегральну компетентність, загальні і фахові компетентності, яких має набути здобувач освітнього рівня «доктор філософії» у процесі вивчення дисципліни; розкрито зміст лекцій і семінарських занять, зміст і вимоги щодо виконання аспірантами самостійної роботи; зазначено форму оцінювання результатів навчання здобувачів, здійснювану за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою; подано основну і додаткову літературу до лекцій і семінарських занять.

The work program of the discipline "Formation and development of Ukrainian education in the context of the civilizational approach" - 011 «011 Educational/Pedagogical sciences» describes the main components: the purpose and objectives of the discipline, the integral competence is outlined, general and professional competencies that an applicant for the educational level "Doctor of Philosophy" of the discipline must acquire; the content of lectures and seminars and the content and requirements for the performance of independent work by graduate students are revealed; the form of assessing the learning outcomes of applicants is indicated, performed on a 100-point scale, the ECTS scale and the national scale as well; basic and additional literature for lectures and seminars is presented.

Переглядів: 57

Завантажити