Автор: Дічек Н. П.

Бібліографічний опис

Дічек Н. П. Становлення і розбудова української освіти у контексті цивілізаційного підходу. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Н. П. Дічек. [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 22 с.

Анотація

У робочій програмі навчальної дисципліни «Становлення і розбудова української освіти у контексті цивілізаційного підходу» – 014 «Середня освіта» описано основні складники: мету і завдання дисципліни, окреслено інтегральну компетентність, загальні і фахові компетентності, яких має набути здобувач освітнього рівня «доктор філософії» у процесі вивчення дисципліни; розкрито зміст лекцій і семінарських занять, зміст і вимоги щодо виконання аспірантами самостійної роботи; зазначено форму оцінювання результатів навчання здобувачів, здійснювану за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою; подано основну і додаткову літературу до лекцій і семінарських занять.

The work program of the educational discipline "Formation and development of Ukrainian education in the context of the civilization approach" - 014 "Secondary education" describes the main components: the purpose and objectives of the discipline, the integral competence outlines, general and professional competences that the recipient of the educational level "Doctor of Philosophy" must acquire in the process of studying the discipline; the content of lectures and seminar classes, the content and requirements for independent work by graduate students are disclosed; the form of evaluation of the study results of the applicants, carried out according to the 100-point scale, the ECTS scale and the national scale, is indicated; basic and additional literature for lectures and seminar classes is presented.

Переглядів: 57

Завантажити