Автор: Малихін О. В., Ліпчевська І. Л.

Бібліографічний опис

Малихін О. В., Ліпчевська І. Л. Сучасні наукові методи досліджень в педагогіці.
Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. В. Малихін,
І. Л. Ліпчевська. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-692-6-2022-16

Анотація

Навчальна дисципліна «Сучасні наукові методи дослідження в педагогіці» спрямована на формування та розвиток у аспірантів аналітико-прогностичної, інноваційно-дослідницької, рефлексійно-дослідницької та цифрової (діджитальної) компетентностей через вивчення сучасних кількісних, якісних і змішаних методів досліджень у педагогіці, формування в слухачів умінь планування та здійснення педагогічного експериментального дослідження, використання статистичних методів опрацювання його вихідних даних. Робоча програма складається з двох змістовних модулів. У першому розглядається педагогічне дослідження як складова наукової діяльності, зокрема, сучасний контекст педагогічних досліджень. У другому – статистичні методи обробки даних у педагогіці та сучасне програмне забезпечення для проведення статистичного аналізу результатів досліджень.

The academic discipline "Modern scientific Research Methods in Pedagogy" is aimed at the formation and development of analytical-predictive, innovative-research, reflexive-research and digital competencies in post-graduate students through the study of Modern Quantitative, Qualitative and Mixed research methods in pedagogy, the formation of post-graduate students' skills in planning and implementing pedagogical experimental research, the use of statistical methods for processing its initial data. The program consists of two content modules. The first section considers pedagogical research as a component of scientific activity, in particular the modern context of pedagogical research. The second section includes statistical methods of data processing in pedagogy and modern software for statistical analysis of research results.

Переглядів: 65

Завантажити