Автор: Фідкевич О. Л.

Бібліографічний опис

Фідкевич О. Л. Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / О. Л. Фідкевич. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 17 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-684-1-2022-18

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище» розроблена для здобувачів вищої освіти ступеню «Доктор філософії» за спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Програма складається з одного модулю. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин / 1 кредит за ЄКТС. Програма спрямована на опанування досягнень європейської і української педагогічної науки в галузі багатомовної освіти, використання досвіду освітніх систем Західної Європи із формування багатомовної компетентності здобувачів освіти (концептуальні ідеї, освітні моделі, інноваційні технології навчання). У програмі визначено інтегральну компетентність, загальні та фахові компетентності відповідно до освітньої програми. Представлено предметні результати, як здатність здобувачів освіти:  оперувати основними поняттями і категоріями багатомовності як суспільного та індивідуального явища;  аналізувати історію розвитку багатомовної освіти в країнах Західної Європи та Україні;  досліджувати структуру та зміст багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи, освітні технології формування багатомовності;  визначати тенденції розвитку багатомовної освіти учнів у країнах Західної Європи на різних рівнях;  характеризувати перспективи використання європейського досвіду в Україні та прогнозувати його результати;  добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання у царині багатомовної освіти;  здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання в програмах багатомовної освіти учнів на основі компетентнісного підходу. Програма складається із двох тематичних блоків: “Тенденції розвитку багатомовності як суспільного та індивідуального явища у країнах Західної Європи” і “Перспективи використання європейського досвіду багатомовної освіти в Україні”. Блоки уміщують 2 лекції(по 2 години) і 3 семінарських заняття (по 2 години), теми яких представлено у програмі. Назва кожної лекції супроводжується описом. На самостійну роботу виділяється 20 годин - 5 тем (по 4 години). У програмі також визначено методи навчання та методи контролю, подано таблицю нарахування балів та шкалу оцінювання (національну та ECTS). Програма уміщує список літератури (основний і додатковий).

The work program of the discipline "Modern scientific views on multilingualism as a social and individual phenomenon" is designed for graduates of the degree "Doctor of Philosophy" in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences. The program consists of one module. The study of the discipline is given 30 hours / 1 credit for ECTS. The program is aimed at mastering the achievements of European and Ukrainian pedagogical science in the field of multilingual education, using the experience of Western European educational systems to form multilingual competence of students (conceptual ideas, educational models, innovative learning technologies). The program defines integrated competence, general and professional competencies in accordance with the educational program. Subject results are presented, as the ability of students: – operate with the basic concepts and categories of multilingualism as a social and individual phenomenon; – analyze the history of multilingual education in Western Europe and Ukraine; – to study the structure and content of multilingual education of schoolchildren in Western Europe, educational technologies for the formation of multilingualism; – identify trends in the development of multilingual education of students in Western Europe at different levels; – characterize the prospects of using the European experience in Ukraine and forecast its results; – select and use modern and effective teaching methods and technologies in the field of multilingual education; – evaluate and monitor learning outcomes in multilingual student education programs based on a competency-based approach. The program consists of two thematic blocks: "Trends in multilingualism as a social and individual phenomenon in Western Europe" and "Prospects for the use of European experience of multilingual education in Ukraine." The blocks contain 2 lectures (2 hours each) and 3 seminars (2 hours each), the topics of which are presented in the program. The title of each lecture is accompanied by a description. 20 hours are allocated for independent work - 5 topics (4 hours each). The program also defines teaching methods and control methods, provides a table of scores and a rating scale (national and ECTS). The program contains a list of references (basic and additional).

Переглядів: 47

Завантажити