Автор: Трубачева С. Е.

Бібліографічний опис

Трубачева С. Е. Тенденції розвитку методик навчання в закладах освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / С. Е. Трубачева. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 14 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-676-6-2022-16

Анотація

Метою навчальної дисципліни «Тенденції розвитку методик навчання в закладах освіти» є: створення умов для забезпечення якісної теоретичної та практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня доктор філософії із спеціальності 011 з розвитку методичної компетентності. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування інтегральної компетентності, ряду загальних компетентностей, таких як: здатність використовувати інноваційні інформаційні технології, здатність мислити креативно (генерувати нові ідеї), приймати ефективні рішення під час здійснення науково-дослідної та професійно-педагогічної діяльності, здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійно-педагогічній діяльності, здатність мотивувати учасників освітнього процесу та рухатися до спільної освітньої мети, здатність до рефлексії науково-дослідної та професійно￾ педагогічної діяльності. Також ряду фахових (професійних) компетентностей, таких як: дидактико-методична, цифрова (діджитальна), дослідницько-проєктувальна компетентність, дослідницько-проєктувальна, контрольно-оцінювальна, інноваційно-дослідницька та рефлексійно-дослідницька компетентності.

The purpose of the discipline "Trends in the development of teaching methods in educational institutions" is: to create conditions for quality theoretical and practical training of candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 011 for the development of methodological competence. The main objectives of the discipline are the formation of integrated competence, and the number of general competencies, such as: the ability to use innovative information technologies, the ability to think creatively (generate new ideas), to make effective decisions in the implementation of scientific research and professional-pedagogical activities, the ability to apply the best educational and pedagogical practices in professional and pedagogical activities, the ability to motivate participants in the educational process and move towards a common educational goal, the ability to reflect on research and professional pedagogical activity. Also a number of professional competencies, such as: didactic-methodical, digital (digital), research and design competence, research and design, control and evaluation, innovation and research and reflection and research competence.

Переглядів: 50

Завантажити